Νόμος 2819/00

Ν2819/2000: Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2819/2000: Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 84/Α/2000), 15-03-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ανώνυμη Εταιρία

Άρθρο 2: Προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων

Άρθρο 3: Θέματα Εταιρίας Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία και Ειδικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων

Άρθρο 4: Συμπλήρωση και τροποποίηση του νόμου 2730/1999 και άλλες διατάξεις

Άρθρο 5: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις

Άρθρο 6: Τροποποίηση των νόμων 2557/1997 και [Ν] 2260/1994

Άρθρο 7: Εναρμόνιση με την οδηγία [ΕΟΚ] 1996/9/EOK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-04-1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 8: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 9: Ρύθμιση θεμάτων μετόχων Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Άρθρο 10: Ενημέρωση συνταξιοδοτικών κωδίκων

Άρθρο 11: Ρύθμιση καταβολής επιδομάτων πολυτέκνων σε υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 12: Θέματα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 13: Αύξηση συντελεστών επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 14: Διαγραφή - αναστολή οφειλών και στεγαστική αποκατάσταση σεισμοπλήκτων δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις Θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 27: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-03-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.