Νόμος 2819/00 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις Θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2683/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα δευτεροβάθμια υπηρεσιακά συμβούλια συγκροτούν την 01-01-2001.}

 

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2477/1997, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 2738/1999, εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, τα τυπικά προσόντα για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή είναι τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου δευτέρου των μεταβατικών διατάξεων του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) για την προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για απόσπαση στη θέση αυτή.}

 

3. Οι αποφάσεις που εκδίδονται μετά την υπ' αριθμόν [Α] 2073337/8012/0022/22-12-1998 (ΦΕΚ 1317/Β/1998), κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2470/1997 και ρυθμίζουν την κατανομή χρηματικών διαθεσίμων που απομένουν ως υπόλοιπο μετά την απόδοση στο Δημόσιο του κινήτρου απόδοσης από τον υπολογισμό του ποσοστού 9% επί των εσόδων του Εθνικού Τυπογραφείου (παράγραφος 15 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2349/1995), μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ μέχρι δύο (2) έτη.

 

Ειδικά για το έτος 1998 η καταβολή του ανωτέρω υπολοίπου στους δικαιούχους γίνεται εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν [Α] 2/92381/0022/30-12-1999 κοινή υπουργική απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.