Προεδρικό διάταγμα 414/98

ΠΔ 414/1998: Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 414/1998: Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της, (ΦΕΚ 291/Α/1998), 28-12-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 και του άρθρου 2, παράγραφος 1, εδάφιο πρώτο, του νόμου 2414/1996, για τον Εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 135/Α/1996), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 627/1968 (ΦΕΚ 266/Α/1968), Περί Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και συστάσεως παρά το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Διευθύνσεως Προγραμματισμού και Ερευνών, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιηθείς ισχύει,

 

4. Τη διάταξη του άρθρου 63 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998),

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 286/1985 Υπαγωγή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων στο νόμο 2414/1996 (ΦΕΚ 208/Α/1996),

 

6. Το άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997.

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον έτος και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

8. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, που διατυπώθηκε στην υπ' αριθμό 353/1998 απόφασή του,

 

9. Την υπ' αριθμό 536/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο

 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, που ιδρύθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 4247/1962 (ΦΕΚ 155/Α/1962) Περί ιδρύσεως Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων,το οποίο αντικαταστάθηκε από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 627/1968 (ΦΕΚ 266/Α/1968), Περί Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και συστάσεως παρά το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Διευθύνσεως Προγραμματισμού και Ερευνών, όπως ο νόμος αυτός μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό της, τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει, και με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

 

Άρθρο δεύτερο

 

Εγκρίνεται το καταστατικό της κατά το προηγούμενο άρθρο συνιστώμενης, μετά από μετατροπή, Ανώνυμης Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

 

Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός Διάρκεια - Μετοχικό Κεφάλαιο - Αύξηση Κεφαλαίου - Πόροι Εταιρεία

 

Άρθρο 1: Σύσταση - Επωνυμία

Άρθρο 2: Έδρα

Άρθρο 3: Σκοποί - Μέσα

Άρθρο 4: Διάρκεια

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαια - Μέτοχοι

Άρθρο 6: Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 7: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 8: Πόροι

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Όργανα της εταιρείας

 

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 11: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 12: Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 15: Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 16: Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 17:Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Γενική συνέλευση

 

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 21: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 22: Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 23

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Διαχειριστικός έλεγχος - Εταιρική χρήση - Ελεγκτές - Ετήσιοι Λογαριασμοί - Λόγοι λύσης της εταιρείας - Εκκαθάριση

 

Άρθρο 24: Διαχειριστικός Έλεγχος

Άρθρο 25: Εταιρική χρήση

Άρθρο 26: Ελεγκτές

Άρθρο 27: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 28: Λόγοι λύσης της εταιρείας

Άρθρο 29: Εκκαθάριση

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο - Συμβόλαιο διαχείρισης - Απαγόρευση ανταγωνισμού

 

Άρθρο 30: Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο

Άρθρο 31: Συμβόλαιο Διαχείρισης - Έλεγχος της τήρησης του

Άρθρο 32: Απαγόρευση ανταγωνισμού

 

Κεφάλαιο Έκτο

 

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Κανονισμοί Λειτουργίας του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας - Γενικός Κανονισμός Προσωπικού

Άρθρο 36: Έργα και Προμήθειες

Άρθρο 37: Προσωπικό

Άρθρο 38: Υπηρετούν Προσωπικό στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων

 

Άρθρο τρίτο

 

Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2414/1996 και του παρόντος καταστατικού, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και ο υπάρχων Διευθυντής Συντονιστής του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων εξακολουθούν αντίστοιχα να ασκούν τα καθήκοντά τους.

 

Οι Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως καθώς και η αμοιβή τους θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις.

 

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του Διατάγματος ανατίθεται στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Αθήνα, 22-12-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.