Νόμος 3918/11

Ν3918/2011: Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3918/2011: Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 31/Α/2011), 02-03-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύστημα προμηθειών υγείας

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

Άρθρο 2: Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών

Άρθρο 3: Αντικείμενο συμβάσεων υπηρεσιών

Άρθρο 4: Συμφωνία - πλαίσιο

Άρθρο 5: Προγραμματισμός προμηθειών

Άρθρο 6: Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών

Άρθρο 7: Εξόφληση προμηθευτών

Άρθρο 8: Συγκρότηση της Επιτροπής Προδιαγραφών

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προδιαγραφών

Άρθρο 10: Διάρθρωση Επιτροπής - Θέματα προσωπικού

Άρθρο 11: Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης

Άρθρο 12: Εκχώρηση αρμοδιότητας

Άρθρο 13: Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών

Άρθρο 14: Τιμές ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Εθνικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας - Ένταξη νοσοκομείων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

 

Άρθρο 17: Σύσταση - Επωνυμία Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 18: Σκοπός - Υπαγόμενα Πρόσωπα

Άρθρο 19: Πόροι - Περιουσία

Άρθρο 19Α: Σύσταση Λογαριασμών Παροχών σε Χρήμα

Άρθρο 20: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Προέδρου

Άρθρο 22: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 23: Διοικητική Οργάνωση

Άρθρο 25: Αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας

Άρθρο 26: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 28: Λογιστική και οικονομική λειτουργία

Άρθρο 29: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 30: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 32: Ένταξη νοσοκομείων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Άρθρο 33: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις σχετικά με φάρμακα, φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρείες

 

Άρθρο 34: Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 35: Καθορισμός ποσού έκπτωσης των φαρμακευτικών εταιριών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και τα Νοσοκομεία

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων

Άρθρο 37: Προμήθειες φαρμάκων από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Άρθρο 38: Καθορισμός ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης

Άρθρο 39: Μεταφορά Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 40

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Κλινικών

 

Άρθρο 41

 

Κεφάλαιο Ε: Οικογενειακά επιδόματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες

 

Άρθρο 42: Οικογένειες με τρία τέκνα

Άρθρο 43: Πολύτεκνες οικογένειες

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διατάξεις κοινωνικής αλληλεγγύης

 

Άρθρο 44: Λειτουργικές ανάγκες Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

 

Κεφάλαιο Ζ: Οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 50: Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Αναδιάρθρωση της

Άρθρο 51: Διάφορα θέματα

 

Κεφάλαιο Η: Λοιπές διατάξεις

 

Υποκεφάλαιο Α: Ρύθμιση επαγγελμάτων υγείας

 

Άρθρο 52: Νοσηλευτές - Διασώστες

Άρθρο 53

 

Υποκεφάλαιο B: Ρύθμιση θεμάτων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Άρθρο 55: Βαθμοί ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας - Εφημερίες

Άρθρο 56: Επικουρικοί Ιατροί Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών

Άρθρο 57: Ιατροί Υπαίθρου

Άρθρο 58

Άρθρο 59

 

Υποκεφάλαιο Γ: Πανεπιστημιακά νοσοκομεία - πανεπιστημιακοί ιατροί

 

Άρθρο 62

 

Υποκεφάλαιο Δ: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

 

Άρθρο 63

 

Υποκεφάλαιο Ε: Ρύθμιση θεμάτων Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

 

Άρθρο 65

 

Υποκεφάλαιο ΣΤ: Ρύθμιση θεμάτων Ιατρικών Ειδικοτήτων

 

Άρθρο 67: Ειδικότητα Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

 

Υποκεφάλαιο Ζ: Διοίκηση νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Άρθρο 69

Άρθρο 70: Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων - Χρήση κάρτας πληρωμών

 

Υποκεφάλαιο H: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

 

Άρθρο 71

 

Υποκεφάλαιο Θ: Ρύθμιση θεμάτων φορέων κοινωνικής ασφάλισης

 

Άρθρο 72: Ρυθμίσεις θεμάτων φορέων και κλάδων υγείας

Άρθρο 73: Εξόφληση υποχρεώσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών προς τους προμηθευτές - αναδόχους υπηρεσιών

Άρθρο 74: Διευθέτηση θεμάτων προμηθειών

 

Υποκεφάλαιο Ι: Ρύθμιση θεμάτων προνοιακών ιδρυμάτων

 

Υποκεφάλαιο ΙΑ: Θέματα Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

 

Άρθρο 77: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 78: Κύρωση σύμβασης δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Ευαγγελισμός

Άρθρο 79

Άρθρο 80

Άρθρο 81

Άρθρο 82: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.