Νόμος 3918/11 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι πανεπιστημιακοί ιατροί της παραγράφου 2 συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία, από 01-04-2011 αποκλειστικά σε χώρους του νοσοκομείου. Για τη συμμόρφωση στις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) τίθεται ως προθεσμία η 01-04-2011.}

 

2. Για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 μέχρι τις 31-03-2011 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος χορήγησης στους πανεπιστημιακούς ιατρούς μπλοκ θεωρημένων τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης από τα Νοσοκομεία.

 

3. Στην παράγραφο 11 περίπτωση Α' του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003 που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) προστίθεται υποπερίπτωση vi ως εξής:

 

{vi. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες στην Α' Ζώνη εφημερίες και ως εξής: οι Λέκτορες σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Β', οι Επίκουροι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Α', οι Αναπληρωτές Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Διευθυντές και οι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Συντονιστές Διευθυντές.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως ισχύει μετά την παράγραφο 22 του άρθρου 22 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007) και την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3627/2007 (ΦΕΚ 292/Α/2007), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο αναπληρωτής Διοικητής των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων διορίζεται από τον Υπουργό, μεταξύ τριών ατόμων που προτείνονται από το οικείο ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου και είναι μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.