Νόμος 3527/07

Ν3527/2007: Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3527/2007: Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 25/Α/2007), 09-02-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις

 

Τρίτο άρθρο

 

1. Η πρώτη υποπαράγραφος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες επτά Υγειονομικές Περιφέρειες:

 

α) την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, που προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Υγειονομικής Περιφέρειας Α' Αττικής, από την Υγειονομική Περιφέρεια Β' Αττικής, έχει έδρα την Αθήνα και ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Υγειονομικών Περιφερειών Α' Αττικής και Β' Αττικής,

 

β) την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, που προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Υγειονομικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Α' Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Β' Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από την Γ' Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, έχει έδρα τον Πειραιά και ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Υγειονομικών Περιφερειών Γ Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Α' Νοτίου Αιγαίου και Β' Νοτίου Αιγαίου,

 

γ) την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, που προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Υγειονομικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από την Β' Υγειονομική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Υγειονομικών Περιφερειών Β' Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας,

 

δ) την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης που προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Υγειονομικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, από την Α' Υγειονομική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και ασκεί εφεξής το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Υγειονομικών Περιφερειών Α' Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,

 

ε) την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Υγειονομικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει έδρα την Λάρισα και ασκεί εφεξής το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Υγειονομικών Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,

 

στ) την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως των Υγειονομικών Περιφερειών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων από την Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει έδρα την Πάτρα και ασκεί εφεξής το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Υγειονομικών Περιφερειών Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,

 

ζ) την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, που έχει έδρα το Ηράκλειο και ασκεί τις αρμοδιότητες της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Τα όρια της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και των συγχωνευόμενων Υγειονομικών Περιφερειών, με την εξαίρεση των Υγειονομικών Περιφερειών Α', Β' και Γ' Αττικής, Α' και Β' Κεντρικής Μακεδονίας, Α' και Β' Νοτίου Αιγαίου, είναι ίδια με τα όρια των αντίστοιχων Διοικητικών Περιφερειών.}

 

2. Καταργούνται η τελευταία περίοδος της περιπτώσεως Α' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005, η τελευταία περίοδος της περιπτώσεως Β' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005, η τελευταία περίοδος της περιπτώσεως Γ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005, η τελευταία περίοδος της περιπτώσεως Δ' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005, η τελευταία περίοδος της περιπτώσεως Ε' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005, η τελευταία περίοδος της περιπτώσεως ΣΤ' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005 και η τελευταία περίοδος της περιπτώσεως Ζ' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόμενων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος, Υγειονομικών Περιφερειών περιέρχεται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε άλλου τύπου, πράξης ή συμβολαίου, στις προκύπτουσες από τις συγχωνεύσεις Υγειονομικές Περιφέρειες. Εκκρεμείς δίκες, διαδικασίες διαγωνισμών μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των συγχωνευόμενων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις προκύπτουσες από τις συγχωνεύσεις Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πριν την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης δύναται να περιέλθει κινητή ή ακίνητη περιουσία των συγχωνευόμενων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που υπάγεται στην προκύπτουσα από τη συγχώνευση Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, εφόσον στο εν λόγω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ανήκε η περιουσία αυτή, πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 1 παράγραφος 4 του νόμου 2889/2001.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Όργανα διοίκησης της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι:

 

(α) ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας και

(β) οι 2 Υποδιοικητές της Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

5. Τα εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο (2, 3, 4 και 5) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3329/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο Διοικητής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, με διετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με τον ίδιο τρόπο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίζονται οι δύο Υποδιοικητές κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι Υποδιοικητές είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η θητεία τους είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές των Υποδιοικητών των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, ορίζονται οι αρμοδιότητες των Υποδιοικητών κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο Διοικητής της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας υποβάλλει την πρόταση του εντός μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων του.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Υγειονομικής Περιφέρειας, αζημίως για το Δημόσιο, ή η απόσπαση τους μέχρι τρεις μήνες, σε άλλη Περιφέρεια ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

 

Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της Υγειονομικής Περιφέρειας πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, συνεκτιμώμενων των μεταπτυχιακών σπουδών και της επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι Πρόεδροι, οι Διοικητές και Υποδιοικητές των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον είναι μόνιμοι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μετά τη λήξη ή διακοπή της θητείας τους, επανέρχονται στον οργανισμό που υπηρετούσαν και στη θέση που κατείχαν ως ιατροί.

 

Ο χρόνος της θητείας τους ως Διοικητών, Υποδιοικητών ή Προέδρων θεωρείται διανυθείς στην οργανική τους θέση και συνεκτιμάται, εφόσον διήρκεσε ένα τουλάχιστον έτος, ως προσόν για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 01-06-2006.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007).

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η θητεία των Διοικητών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών λήγει αυτοδικαίως με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.}

 

8. Η περίπτωση 3 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Καταρτίζει ετησίως το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Περιφέρεια του, καθώς επίσης και το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και τα υποβάλλει το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, προς έγκριση στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών, μετά από γνωμοδότηση της Ολομέλειας του οικείου Συμβουλίου Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

9. Οι περιπτώσεις 5, 7, 22, 29 και 33 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος και αποφασίζει την ίδρυση, μείωση, συγχώνευση ή μεταφορά μονάδων ή τμημάτων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Περιφέρειας.

 

7. Επεξεργάζεται, αξιολογεί και εγκρίνει τις προτάσεις των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας του, σχετικά με τους Οργανισμούς τους και τις υποβάλλει προς έγκριση στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών.

 

22. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ευθύνης του, την οποία υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

29. Εκπροσωπεί τη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας δικαστικώς και εξωδίκως, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της σε έναν εκ των Υποδιοικητών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

33. Αποφασίζει για τη διάθεση σε άλλους φορείς του μη αναγκαίου υλικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ευθύνης του, κατόπιν γνωμοδότησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Υγειονομικής Περιφέρειας (ΣΥΠΕ).}

 

10. Η περίπτωση 10 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Εγκρίνει, εντός μηνός από τότε που κενώνεται η θέση, την επαναπροκήρυξη θέσεων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την παράταση παραμονής ειδικευόμενων ιατρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.}

 

11. Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι περιπτώσεις 4, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 30, 32 και 36 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3329/2005, με ανάλογη αναρίθμηση αυτών και προστίθενται περιπτώσεις 22, 23, 24 και 25 ως εξής:

 

{22. Καταρτίζει τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό προμηθειών της Περιφέρειας του, αφού λάβει υπόψη του τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των φορέων της αρμοδιότητας του. Τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό προμηθειών της Περιφέρειας του, ομού μετά των αντίστοιχων αναλυτικών προϋπολογισμών των φορέων αρμοδιότητας του, υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 

Επίσης υποβάλλει, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ετήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, αφού λάβει υπόψη του τις προτάσεις των φορέων της αρμοδιότητας του.

 

23. Ο προϋπολογισμός προμηθειών, όπως και το πρόγραμμα έργων και υπηρεσιών εκτελούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, με τα ακόλουθα χρηματικά όρια κατά περίπτωση:

 

(α) Για κάθε προμήθεια, έργο ή υπηρεσία άνω του ποσού των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (234.000 €) ετησίως, η αρμοδιότητα διενέργειας της προμήθειας, εκτέλεσης του έργου ή παροχής της υπηρεσίας ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εν λόγω αρμοδιότητα δύναται να ανατεθεί κατά περίπτωση σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

(β) Κάθε προμήθεια, έργο ή υπηρεσία άνω του ποσού των 100.000 € και μέχρι του ποσού των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (234.000 €) ετησίως, εγκρίνεται από συνιστώμενη, σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας με απόφαση του Διοικητή της, Μόνιμη Επιτροπή Δαπανών και Προμηθειών, που αποτελείται από τον Διοικητή, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της και αναπληρώνεται από έναν εκ των δύο Υποδιοικητών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων και τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται από το σύνολο των εργαζομένων στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, έναν εκπρόσωπο των Ιατρών της Υγειονομικής Περιφέρειας και τον αναπληρωτή του που ορίζονται με απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, εκτός αν στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας λειτουργεί Πανεπιστημιακή Κλινική, οπότε μετέχει εκπρόσωπος του μεγαλύτερου Ιατρικού Τμήματος που ορίζεται από αυτήν, ενώ ο αναπληρωτής του ορίζεται από την Πανεπιστημιακή Κλινική του αμέσως μεγαλύτερου Ιατρικού Τμήματος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος και οι όροι καταβολής αποζημίωσης στα μέλη της Επιτροπής Δαπανών και Προμηθειών.

 

(γ) Ο Διοικητής της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι αρμόδιος μέχρι ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) ετησίως και για το σύνολο των σχετικών κωδικών, για καθένα αντικείμενο προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό.

 

(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του υπαγόμενου στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας φορέα, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου είναι αρμόδιο, μέχρι ποσού 45.000 € ετησίως και για το σύνολο των σχετικών κωδικών, για καθένα αντικείμενο προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό.

 

(ε) Ο Διοικητής φορέα υπαγόμενου στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας είναι αρμόδιος μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) ετησίως και για το σύνολο των σχετικών κωδικών, για καθένα αντικείμενο προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας, που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό.

 

Οι τροποποιήσεις των ετήσιων προϋπολογισμών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και των φορέων που υπάγονται σε αυτήν ισχύουν μετά την έγκριση τους από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

24. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται ο τρόπος σύνταξης και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στους προϋπολογισμούς των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των υπαγόμενων σε αυτές φορέων, πέραν αυτών που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις, όπως επίσης και η σύνταξη εκθέσεων επί των προϋπολογισμών αυτών και της εκτέλεσης τους από Ορκωτούς Ελεγκτές, που ορίζονται με τις ίδιες αποφάσεις.

 

25. Τις αρμοδιότητες που ασκούσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως τροποποιούνται με το παρόν, ασκούν εφεξής ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

12. Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του νόμου 3329/2005 με ανάλογη αναρίθμηση των παραγράφων του άρθρου αυτού.

 

13. Στο τέλος της περίπτωσης Η' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που συνεστήθησαν στις έδρες των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών που απορροφήθηκαν, θα λειτουργήσουν με μέριμνα των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις.}

 

14. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Το Γραφείο Διοικητή είναι αρμόδιο για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

15. Η περίπτωση α' της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. α. Οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά το χρόνο έναρξης του παρόντος στις απορροφούμενες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, μετατάσσονται ή μεταφέρονται, κατόπιν αιτήσεως τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε υφιστάμενες κενές ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στα Νοσοκομεία ή στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας της απορροφηθείσας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία υπηρετούσαν ή σε άλλα Νοσοκομεία ή Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας της νέας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας όπως αυτή δημιουργείται με το παρόν.

 

Οι μετατασσόμενοι, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, υπάλληλοι των απορροφούμενων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών διατηρούν τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα ως εκ της υπηρεσίας τους στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών.}

 

16. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 4 του νόμου 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να τροποποιείται η προβλεπόμενη στον Οργανισμό των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών οργάνωση και στελέχωση.}

 

17. Η περίπτωση δ' του άρθρου 5 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Δωρεές, κληροδοτήματα και άλλες παροχές τρίτων, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

18. Στο άρθρο 6, το αρκτικόλεξο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών αντικαθίσταται ως εξής: ΚΕΣΥΠΕ.

 

19. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται

ως εξής:

 

{4. α) τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν εκ των Υποδιοικητών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

20. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών είναι αρμόδιο να εγκρίνει: α) το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην περιφέρεια κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, β) το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, γ) τις προτάσεις των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, σχετικά με τους Οργανισμούς τους.}

 

21. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) έναν εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευόμενων ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας, τους ειδικευόμενους ιατρούς και τους ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.}

 

22. Το τέταρτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων, αζημίως για το Δημόσιο, ή η απόσπαση τους, μέχρι τρεις μήνες, σε άλλο Νοσοκομείο οποιασδήποτε Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

23. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Στις Περιφέρειες που υπάρχουν πανεπιστημιακές κλινικές, έναν εκπρόσωπο του μεγαλύτερου Ιατρικού Τμήματος, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Τμήματος.}

 

24. Η περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν εκ των Υποδιοικητών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

25. Η περίπτωση 20 της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{20. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και τριμηνιαία έκθεση την οποία υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

26. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, έναν εκ των Υποδιοικητών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

27. Η περίπτωση δ)1 της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τον Διοικητή της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, ως Πρόεδρο και εισηγητή με αναπληρωτή έναν εκ των Υποδιοικητών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

28. Η 5η υποπαράγραφος της περιπτώσεως δ)4 της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Όταν το Συμβούλιο κρίνει σε δεύτερο βαθμό ένσταση κατά πειθαρχικής απόφασης του Διοικητή της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, τότε ο τελευταίος εξαιρείται και στη σύνθεση του Συμβουλίου συμμετέχει, ως Πρόεδρος, ένας εκ των Υποδιοικητών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

29. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μετά την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος θα ανατεθούν στο προσωπικό αυτό αρμοδιότητες με απόφαση ενός εκ των Υποδιοικητών της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

30. Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στα Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας προεδρεύει ένας εκ των Υποδιοικητών της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.}

 

31. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας των Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, αζημίως για το Δημόσιο, ή η απόσπαση τους, μέχρι τρεις μήνες, σε άλλη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας οποιασδήποτε Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

32. Στο τέλος του άρθρου 42 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 1/Α/2005) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας - Πρόνοιας, σύμφωνα με την Προκήρυξη 21/14Κ/2002 (ΦΕΚ 230/ΑΣΕΠ/2002) διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού αντίστοιχου κλάδου των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

Τέταρτο άρθρο

 

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Τα κέντρα αίματος του άρθρου 10 αποτελούν οργανικές μονάδες των οικείων νοσοκομείων.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 3402/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Αν κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται διορισμός νέου μέλους για το υπόλοιπο της θητείας, με την ίδια διαδικασία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διορισθούν εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη της θητείας τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.}

 

Πέμπτο άρθρο

 

Οι προθεσμίες προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001), οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 19 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003), παρατείνονται μέχρι την 31-12-2008.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο πέμπτο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 3627/2007 (ΦΕΚ 292/Α/2007).

 

Έκτο άρθρο

 

1. Αναστέλλεται μέχρι τις 30-06-2007 η ισχύς της διάταξης του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 88/1999 και της διάταξης του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/2005, ως προς τους ειδικευμένους ιατρούς, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το προσωπικό των νοσηλευτικών και παρόμοιων ιδρυμάτων. Η αναστολή της ισχύος των εν λόγω διατάξεων δύναται να παραταθεί έως τις 31-12-2007, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του νόμου 3370/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια διαδικασία διορίζεται ο αναπληρωτής του Προέδρου, τα μέλη του ΕΣΥΔΥ και οι αναπληρωτές τους.}

 

3. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 31 του νόμου 2646/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε περιοχές που λειτουργεί όμοια Μονάδα ή Νοσοκομείο ή, εφόσον πρόκειται για νησιά που εξυπηρετούνται από τακτική ακτοπλοϊκή γραμμή, Κέντρο Υγείας. Οι Μονάδες αυτές λειτουργούν με την ευθύνη ιατρού νεφρολόγου που έχει συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος από τη λήψη της ειδικότητας του. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού νεφρολόγου.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3204/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρόσωπο που έχει γνώση οργάνωσης και διοίκησης και είναι κάτοχος πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.}

 

Η δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1316/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων παύονται ή αντικαθίστανται οποτεδήποτε με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της τέταρτης περίπτωσης του άρθρου 3 του νόμου 2161/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.}

 

6. Στο άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2012/1992 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Επιτρέπεται η απόσπαση, η μετάταξη ή η μεταφορά προσωπικού, που υπηρετεί

 

σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του ίδιου Υπουργείου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Επιτρέπεται επίσης η μετάταξη ή η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

Έβδομο άρθρο

 

1. Στο τέλος του άρθρου 3 του νόμου 3402/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας υποβάλλει τον προϋπολογισμό του και τον απολογισμό του για έγκριση στους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών. Οι δαπάνες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τον έλεγχο ασκεί ο αρμόδιος για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επίτροπος.}

 

2. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 9 του νόμου 3402/2005 διαγράφεται.

 

3. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το προσωπικό που μετατάσσεται ή αποσπάται στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας λαμβάνει το προβλεπόμενο στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003 επίδομα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αυτό καταβάλλεται στο προσωπικό των Νοσοκομείων.}

 

4. Στο άρθρο 15 του νόμου 3402/2005 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

 

{Το σύνολο των δαπανών λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 28-11-2005 έως 31-12-2007 καλύπτεται από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ.}

 

Όγδοο άρθρο

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του νόμου 3370/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η νοσηλεία των ασθενών των ασφαλιστικών ταμείων που παραπέμπονται από Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή απευθείας από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο Νοσοκομείο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα χρεώνεται για τις ιατρικές πράξεις (κλινικές και εργαστηριακές), τα φάρμακα και πάσης φύσεως αναλώσιμα υλικά σύμφωνα με την κοστολόγηση που προβλέπεται για τα νοσοκομεία Εθνικού Συστήματος Υγείας (κλειστό νοσήλειο). Η συνολική δαπάνη νοσηλείας και κάθε σχετική δαπάνη βαρύνει το Νοσοκομείο Εθνικού Συστήματος Υγείας που παραπέμπει, το οποίο εν συνεχεία την αναζητά από τον ασφαλιστικό φορέα του νοσηλευόμενου ασθενή. Κάθε επέκταση της συνεργασίας μεταξύ Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας και Νοσοκομείων νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται ύστερα από τις σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Η ευθύνη συντονισμού και ελέγχου της τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο ανατίθεται σε μέλος της Διοίκησης ή σε υπηρεσιακό παράγοντα του Νοσοκομείου Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του νόμου [Ν] 2530/1997 προστίθεται παράγραφος 8)α ως εξής:

 

{8.α. Ποσοστό 40% εκ των καταβαλλόμενων νοσηλειών για τους νοσηλευόμενους ασθενείς σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας διατίθεται για την κάλυψη των ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας. Το ποσοστό αυτό κατατίθεται για τις πανεπιστημιακές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και διατίθεται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί τούτου διατάξεις. Για τις μη πανεπιστημιακές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας το ποσοστό αυτό κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 9 παράγραφος 3 του νόμου 2889/2001.

 

Ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης του κονδυλίου αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

3. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Συντονιστικού Οργάνου Τομέα Υγείας (ΚΕΠΙΧΣΟΤΥ) μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Κέντρο Επιχειρήσεων Συντονιστικού Οργάνου Τομέα Υγείας νοείται πλέον το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του νόμου 3370/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συντονίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας διοικείται από Διοικητή και Υποδιοικητή, πλήρους και όχι αποκλειστικής απασχόλησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ύψος των αποδοχών του Διοικητή και του Υποδιοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, καθώς και τα έξοδα παραστάσεως και το επίδομα παγίων οδοιπορικών εξόδων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ομοίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα έξοδα παραστάσεως και το επίδομα παγίων οδοιπορικών εξόδων των Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3627/2007 (ΦΕΚ 292/Α/2007).

 

4. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 και της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 235/2000 προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών παρατείνεται μέχρι την 30-06-2007.

 

Ένατο άρθρο

 

Η περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α' Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, ως αποζημίωση εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό, ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 

Η απουσία των Διευθυντών για λειτουργικές ανάγκες, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφημεριών.}

 

Δέκατο άρθρο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-02-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.