Νόμος 3106/03 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση των κονδυλίων που απαιτούνται για το σύνολο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Άτομα με Αναπηρία - 2003, το οποίο ανακηρύχθηκε με την 2001/903/ΕΚ Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 03-12-2001, συμπεριλαμβανομένης και της εναρκτήριας εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί μέσω του 26298/0 Ειδικού Λογαριασμού για προγράμματα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (άρθρο 50 του νόμου [Ν] 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α/1992)), σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις. Για το σκοπό αυτόν, ο ανωτέρω ειδικός λογαριασμός πιστώνεται με εθνικούς πόρους, καθώς και με τους προερχόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικούς με το Ευρωπαϊκό Έτος Άτομα με Αναπηρία - 2003 πόρους.

 

2. Από την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1137/1981 Περί νοσηλείας και κοινωνικής προστασίας των Χανσενικών ασθενών (ΦΕΚ 60/Α/1981) καταργείται το εδάφιο:

 

{Οι Χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στην κλινική του Κέντρου Χανσενικών του Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων ή κατ' οίκον παίρνουν το ανωτέρω επίδομα προσαυξημένο κατά 50%, εφόσον δεν μπορούν να εργασθούν εξαιτίας της ασθένειας.}

 

3. Δεν καταβάλλεται συμμετοχή από τους ασφαλισμένους του Δημοσίου στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των τέκνων τους, που πάσχουν από νεοπλασματική ή μη νεοπλασματική ασθένεια και υποβάλλονται σε μεταμόσχευση ήπατος στο εξωτερικό. Διαγράφονται ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί από καταλογισμούς σε βάρος ασφαλισμένων, για συμμετοχή τους σε δαπάνες αυτής της κατηγορίας και καταλογισμοί που δεν έχουν εκτελεστεί παύουν να ισχύουν.

 

4. Οι δαπάνες που έγιναν κατ' εφαρμογή των παρακάτω κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας:

 

1) 3Β/3287/09-12-1999,

2) Γ3/2332/15-12-1999,

3) Γ3/3370/21-12-1999,

4) Γ3)α/3370)α/21-12-1999,

5) οίκοθεν Γ3)α/555/17-02-2000,

6) Γ3)β/986/29-03-2000,

7) Π2)α/698/28-06-2000,

8) Π2)α/3091/12-03-2000,

9) οίκοθεν Π2)α/2479/06-08-2001

 

είναι νόμιμες.

 

5. Ο τρόπος, η διαδικασία και γενικά τα θέματα πραγματοποίησης της άσκησης προσαρμογής και της διενέργειας της δοκιμασίας επάρκειας, καθώς και η ρύθμιση κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την αναγνώριση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των επαγγελμάτων υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 231/1998 (ΦΕΚ 178/Α/1998), ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας.

 

6. Το άρθρο 8 του νόμου 2072/1992 Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125/Α/1992) καταργείται.

 

7. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 και της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α/2000) προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτή έχει παραταθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001) και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001), παρατείνεται μέχρι 31-12-2003. Η ισχύς της διάταξης της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος 235/2000 αρχίζει από 31-12-2003.

 

8. α. Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων κλάδων νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, παρασκευαστών, ραδιολογίας - ακτινολογίας, χειριστών - εμφανιστών, χειριστών ιατρικών συσκευών, χειριστών ιατρικών μηχανημάτων, πληρωμάτων ασθενοφόρων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, βρεφονηπιοκόμων και εργοθεραπευτών σε αποκεντρωμένες μονάδες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, νοσοκομεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), καθώς και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται μετά την εγκριτική απόφαση της τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου [Π] 55/1998 (ΦΕΚ 252/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται απόφαση εγκρίσεως από την τριμελή Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου [Π] 55/1998, αν οι θέσεις των ανωτέρω κλάδων έχουν κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, πλην της μετάταξης, οπότε η προκήρυξη εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου έτους κατά το οποίο η θέση κενώθηκε.

 

β. Η προκήρυξη του Υπουργού δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Η προκήρυξη αποστέλλεται, πριν από τη δημοσίευσή της, στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

γ. Η κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακες σειράς προτεραιότητας γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του νόμου 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει Η κατάρτιση των πινάκων γίνεται από τριμελείς Επιτροπές που συγκροτούνται από τον Γενικό Γραμματέα της κάθε Περιφέρειας. Με τις αποφάσεις συγκρότησης ορίζονται μέχρι δύο γραμματείς για κάθε Επιτροπή. Μέλη και γραμματείς των Επιτροπών, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Περιφέρειας ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της έδρας της Περιφέρειας. Στους Προέδρους, στα μέλη και στους γραμματείς των Επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και υγείας και Πρόνοιας.

 

δ. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων από την Επιτροπή και την κατάρτιση των πινάκων των υποψηφίων, οι πίνακες αποστέλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή καταρτίζει τους πίνακες διοριστέων, οι οποίοι αποστέλλονται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού) με φροντίδα των Γενικών Γραμματέων.

 

ε. Σε περιπτώσεις επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, εφόσον υπάρχει πλήρης, επαρκής και ειδική αιτιολογία, επιτρέπεται η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των περιλαμβανομένων στον πίνακα κατάταξης, κατά σειρά εγγραφής τους, και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και την έκδοση των αποφάσεων διορισμού ή πρόσληψης. Οι απασχολούμενοι με τον τρόπο αυτόν πριν από την έναρξη της απασχόλησης οφείλουν να προσκομίζουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και λαμβάνουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στη θέση νεοπροσλαμβανόμενου υπαλλήλου, χωρίς καμιά προϋπηρεσία. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων, οι τυχόν ήδη απασχολούμενοι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικώς χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

στ. Η προκήρυξη και πρόσληψη του ιατρικού προσωπικού σε αποκεντρωμένες μονάδες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, σε νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001, καθώς και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 και τις λοιπές ειδικές διατάξεις που αφορούν την πρόσληψη του προσωπικού αυτού. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω θέσεις έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, πλην της μετάταξης, η προκήρυξη γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου έτους κατά το οποίο η θέση κενώθηκε, χωρίς να απαιτείται εγκριτική απόφαση από την τριμελή Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου [Π] 55/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ζ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 παράγραφος 23 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), το άρθρο 10 παράγραφος 8 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) και το άρθρο 13 παράγραφος 17 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), καταργείται 9. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) και του άρθρου 20 παράγραφος 11 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Με την ίδια διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων προσλαμβάνεται ως υπεράριθμος έμμισθος για έναρξη ειδικότητας ή συνέχιση της ειδίκευσης ο ιατρός σύζυγος ή ένας συγγενής εξ αίματος, μέχρι δευτέρου βαθμού, ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.}

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 2430/1996 (ΦΕΚ 156/Α//1996) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

 

{1. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες και οι οργανώσεις μέλη αυτής επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού αυτών από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, προκειμένου η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες και οι οργανώσεις μέλη αυτής να επιχορηγηθούν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Για το σκοπό αυτόν ζητούνται οι απόψεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, που αποστέλλονται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μέσα σε 1 μήνα από την περιέλευση σε αυτή του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού.}

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

 

{Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και τα Συμβούλια Αξιολόγησης των Επιμελητών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και τα Συμβούλια Επιλογής και τα Συμβούλια Αξιολόγησης των Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι αρμόδια και για την επανεξέταση των εκκρεμών υποθέσεων, που κρίθηκαν αρχικά από τα καταργούμενα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και επανέρχονται μετά από ακυρωτικές αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων ή μετά από αναπομπή τους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.}

 

12. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

 

{Όταν πρόκειται για επιλογή σε θέση Επιμελητών ιατρών / οδοντιάτρων του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας για τη στελέχωση Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας, που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη ο Διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας ή ο Διευθυντής του οικείου τμήματος ή του Κέντρου Υγείας, τα μέλη των περιπτώσεων β' και γ' ορίζονται από άλλα Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, με απόφαση του Προέδρου του.}

 

13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2889/2001 προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

 

{Ο πίνακας προτεραιότητας των υποψηφίων ισχύει για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

14.α) Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991), που προστέθηκε με την παραγράφου Θ.3 του άρθρου 11 του νόμου 2955/2001 αρχίζει από 01-01-2005.

 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 4)β του άρθρου 6 του νόμου 1963/1991 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 01-06-2003 και αναστέλλεται μέχρι τότε η ισχύς της διάταξης της παραγράφου Θ.5 του άρθρου 11 του νόμου 2955/2001.

 

γ) Οι περί αποστάσεων φαρμακείων δεσμευτικές διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 1963/1991 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αιτών φαρμακοποιός απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πριν από την κατά την 01-01-1992 έναρξη της ισχύος του παραπάνω νόμου και ζητεί την ίδρυση φαρμακείου σε κατάστημα του οποίου ο ίδιος ή ο σύζυγός του είχε αποκτήσει την κυριότητα ή συγκυριότητα κατά ποσοστό άνω του 50% πριν από την ίδια ημερομηνία. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

 

15. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) διετής προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται μέχρι τις 10-04-2005. Επίσης, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του ανωτέρω άρθρου τριετής προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις 10-04-2005.

 

16. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρο 2 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) το κόμμα αντικαθίσταται με τελεία και προστίθεται:

 

{Ένα τουλάχιστον από τα πρόσωπα που προτείνει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση και δραστηριότητα στον τομέα της Πρόνοιας.}

 

17. Α. Το ιατρικό και λοιπό προσωπικό του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι που είναι αποσπασμένο σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή άλλο δημόσιο φορέα, δύναται, με απόφαση των αρμόδιων για την απόσπαση οργάνων, να αποσπάται κατ' εξαίρεση πέραν από το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις χρονικό διάστημα.

 

Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή και για το προσωπικό του οποίου έληξε ο χρόνος απόσπασης και εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στο φορέα που είχε αποσπασθεί.

 

Β. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας ορίζει με αποφάσεις του τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι, καθώς και τα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των τμημάτων του ως άνω νοσοκομείου, που έχουν προσωρινά μετ' εγκατασταθεί σε άλλα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη του Β' Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Αττικής, για όσο χρόνο διαρκούν οι συνέπειες του Καταστρεπτικού σεισμού της 07-09-1999.

 

Γ. Οι προσωρινές ρυθμίσεις που γίνονται με βάση τις διατάξεις των εδαφίων Α' και Β' αυτής της παραγράφου παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν με την ολοκλήρωση των εργασιών ανοικοδόμησης του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι και την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου στους χώρους του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.