Νόμος 2716/99 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται μετά γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη: α) Για δήμο ή κοινότητα της χώρας στον οποίο δεν επήλθε μεταβολή με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) και β) για συγκεκριμένο δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα δήμου ή κοινότητας που συνεστήθη με τις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου.}

 

Οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991) εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις των καταργηθέντων δήμων και κοινοτήτων, όπου δε σε αυτές αναφέρεται ο όρος δήμος ή κοινότητα, νοείται το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα στο οποίο αντιστοιχεί ο καταργηθείς με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/2539) Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991) αναφέρεται ο όρος δήμος ή κοινότητα αυτός συμπληρώνεται ως εξής:

 

{δήμο ή κοινότητα ή δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, των δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).}

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 5607/1932 (ΦΕΚ 300/Α/1932) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η μεταφορά φαρμακείων επιτρέπεται μόνο:

 

α) εντός των ορίων των δήμων και κοινοτήτων στους οποίους δεν επήλθε μεταβολή με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) και β) εντός των ορίων των εδαφικών περιφερειών των δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων των δήμων και κοινοτήτων που συνεστήθησαν με τις διατάξεις του ιδίου ως άνω άρθρου.}

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 01-01-1999.

 

2. Η προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, παρασκευαστών, ραδιολογίας - ακτινολογίας, χειριστών - εμφανιστών, χειριστών ιατρικών συσκευών, χειριστών ιατρικών μηχανημάτων σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, καθώς και του προσωπικού του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πληρωμάτων ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου έτους κατά το οποίο η θέση κενώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, πλην της μετάταξης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, χωρίς να απαιτείται πράξη υπουργικού συμβουλίου.

 

Η πρόσληψη του ιατρικού προσωπικού γίνεται με βάση το νόμο [Ν] 1397/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πρόσληψη του λοιπού προσωπικού διενεργείται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

Η προκήρυξη για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού είναι πάντοτε ενιαία, για την πλήρωση των κενών θέσεων όλων των νοσοκομείων της ίδιας Περιφέρειας και εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων σε σειρά προτεραιότητας γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και αποτελείται από δύο τακτικούς υπαλλήλους της Περιφέρειας ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών και έναν τακτικό υπάλληλο νοσοκομείου της έδρας της Περιφέρειας.

 

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού) και περίληψή της σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αποστέλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού το οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο η επιτροπή του οικείου φορέα καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού). Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν το αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων οι τυχόν ήδη προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς απολύονται. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

 

Η ανωτέρω διαδικασία πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, παρασκευαστών, ραδιολογίας - ακτινολογίας και χειριστών - εμφανιστών της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση πρόσληψης, ανεξάρτητα από το έτος κατά το οποίο κενώθηκε ή συστάθηκε η θέση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου ?? του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) και με την παράγραφο 23 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την κατάληψη θέσης γιατρού δημόσιας υγείας απαιτείται, στο βαθμό Β' ηλικία μέχρι 40 ετών και κατοχή τίτλου ειδικότητας ή του μεταπτυχιακού τίτλου ή πενταετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα δημόσιας υγείας, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, στο βαθμό Α', που προκηρύσσεται, ηλικία μέχρι 45 ετών και πενταετής κατοχή του τίτλου ειδικότητας ή του μεταπτυχιακού τίτλου ή επταετής προϋπηρεσία στον τομέα δημόσιας υγείας, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος και στο βαθμό Διευθυντή, που προκηρύσσεται, ηλικία μέχρι 50 ετών και οκταετής κατοχή του τίτλου ειδικότητας ή του μεταπτυχιακού τίτλου ή δεκαετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τομέα δημόσιας υγείας, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος.}

 

4. Στις ειδικές Επιτροπές της παραγράφου 12 του άρθρου 37 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 167/Α/1997) που εκδικάζουν ενστάσεις για ιατρικές θέσεις στις οποίες δικαιούνται να διορισθούν γιατροί περισσοτέρων της μιας ειδικοτήτων ως μέλη των Επιτροπών και εισηγητές, μετέχουν γιατροί όλων αυτών των ειδικοτήτων που προτείνονται αντιστοίχως από τους φορείς των περιπτώσεων β', γ', δ'. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος με την πρότασή του ορίζει το μέλος της επιτροπής που προεδρεύει.

 

5. Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία μπορεί επίσης να λάβουν με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 386/1995 Καθορισμός της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία (ΦΕΚ 216/Α/1995), ιατροί εφόσον μετά την κτήση του τίτλου της ειδικότητας Παθολογίας ή Παιδιατρικής: έχουν μετεκπαιδευτεί στο εξωτερικό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια στο αντικείμενο των λοιμώξεων σε Κέντρα Λοιμώξεων (Κρατικών ή Πανεπιστημιακών Κλινικών) τα οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής της παραγράφου 1.ΙΙΙ του άρθρου 3 του προαναφερομένου [ΠΔ] 386/1995 προεδρικού διατάγματος, είναι κατάλληλα για εξειδίκευση γιατρών στη Λοιμωξιολογία.

 

Η υποβολή της σχετικής αίτησης γίνεται μέσα σε τρία (3) χρόνια από την περάτωση της εξειδίκευσής τους.

 

Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω Επιτροπή προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη για τη χορήγηση ή μη πιστοποιητικού Λοιμωξιολογίας μπορεί και να καλέσει τον αιτούντα σε προφορική συνέντευξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001).

 

6. Ιατροί που κατέχουν με τη δημοσίευση του παρόντος θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Τμήματα Πανεπιστημίων τα οποία είναι αναγνωρισμένα να παρέχουν άσκηση στην ειδικότητα της Ιατροδικαστικής, μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο της προϋπηρεσίας τους ως χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Ιατροδικαστικής, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

Η απόκτηση της ειδικότητας γίνεται κατόπιν εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

7. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, όταν κρίνει επί θεμάτων που αφορούν σε υπαλλήλους των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ως αιρετά μέλη κατά το εδάφιο (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό τουλάχιστον Α', που προτείνονται από την ΠΟΕΔΗΝ. Μέχρι τον ορισμό εκπροσώπων από την ΠΟΕΔΗΝ, το υπάρχον Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας εξακολουθεί να κρίνει επί θεμάτων που αφορούν στους υπαλλήλους των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999).

 

8. Το πρώτο εδάφιο της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 40 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 167/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Χρέη Διευθυντή Φαρμακείου εκτελούν, μέχρι την προκήρυξη και πλήρωση των θέσεων κλάδου Φαρμακοποιών Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι ήδη υπηρετούντες προϊστάμενοι τμημάτων.}

 

9. Οι έχοντες προσληφθεί και όσοι θα προσληφθούν σε θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φαρμακοποιών στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μετά την ισχύ του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 167/Α/1997) κατατάσσονται σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις κλάδου Νοσοκομείων Φαρμακοποιών Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του αναφερομένου νόμου, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 44 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 167/Α/1997).

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) μετά τις λέξεις περιφερειακών ιατρείων, συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 1759/1988, όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 εφαρμόζεται για τα κέντρα υγείας νησιών στα οποία δεν λειτουργούν νοσοκομεία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.