Νόμος 1963/91 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αποστάσεις φαρμακείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 328/1976 (ΦΕΚ 128/Α/1976), όπως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 982/1979 (ΦΕΚ 239/Α/1979) και την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα ιδρυόμενα στο εξής φαρμακεία πρέπει να απέχουν μεταξύ τους και από τα ήδη λειτουργούντα τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα, η δε απόσταση μετράται είτε από άκρο σε άκρο των φαρμακείων είτε από πρόσοψη σε πρόσοψη αυτών.}

 

2. Τα φαρμακεία που λειτουργούν συνεχώς στον ίδιο δήμο ή κοινότητα, με τον ίδιο φαρμακοποιό, μεταφερόμενα σε άλλη θέση, πρέπει να απέχουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς τους, από τα λειτουργούντα φαρμακεία:

 

α) τουλάχιστον σαράντα (40) m, εφ' όσον συμπλήρωσαν πέντε (5) χρόνια λειτουργίας και

β) τουλάχιστον είκοσι (20) m, εφ' όσον συμπλήρωσαν δέκα (10) χρόνια λειτουργίας.

 

Οι παραπάνω αποστάσεις μετρώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

 

3. Με την επιφύλαξη της διαστάσεως της επομένης παραγράφου, απαγορεύεται η ίδρυση και η μεταφορά φαρμακείων σε απόσταση:

 

α) εκατόν είκοσι (120) m τουλάχιστον από δύο (2) συστεγαζόμενα φαρμακεία,

β) εκατόν εξήντα (160) m τουλάχιστον από τρία (3) συστεγαζόμενα φαρμακεία,

γ) διακοσίων (200) m τουλάχιστον από τέσσερα (4) συστεγαζόμενα φαρμακεία και

δ) διακοσίων πενήντα (250) m τουλάχιστον από πέντε (5) ή περισσότερα συστεγαζόμενα φαρμακεία.

 

4. Η ελάχιστη απόσταση φαρμακείου που λειτουργεί ή λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα περισσότερο από δώδεκα (12) χρόνια και μεταφέρεται λόγω τελεσίδικης εξωστικής δικαστικής αποφάσεως για ανοικοδόμηση, ιδιόχρηση ή κατεδάφιση, πρέπει να είναι είκοσι μέτρα από τα λειτουργούντα φαρμακεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008).

 

5. Οι αποστάσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου μειώνονται στο μισό για τα φαρμακεία, τα λειτουργούντα πέραν της πενταετίας, σε δήμους ή κοινότητες όπου υπάρχουν κέντρα εκδόσεως ή ελέγχου συνταγών, που καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη και μέχρι απόσταση 200 m από το κτίριο αυτών, η δε απόσταση μετράται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.

 

6. Δήμοι και κοινότητες γύρω από την ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης δύναται να αποτελέσουν μετ' αυτών ενιαίες φαρμακευτικές περιφέρειες, με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται εφάπαξ με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά προηγούμενη γνώμη των γενικών συνελεύσεων των φαρμακευτικών συλλόγων Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Στις ενιαίες φαρμακευτικές περιφέρειες Αθηνών ή Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η μεταφορά των νομίμως εντός αυτών λειτουργούντων φαρμακείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.