Προεδρικό διάταγμα 235/00

ΠΔ 235/2000: Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2345/1995 Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 235/2000: Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2345/1995 Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 213/Α/1995), (ΦΕΚ 199/Α/2000), 14-09-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 53 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/90), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του νόμου 2345/1995 Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 213/Α/1995), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2716/1999 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 96/Α/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ως προκύπτει και από την υπ' αριθμόν Δ/Υ59/7703/2000, βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 263/2000, Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών

Άρθρο 2: Επέκταση και μετατροπή του αντικειμένου των Ιδιωτικών Κλινικών

Άρθρο 3: Μεταστέγαση των Ιδιωτικών Κλινικών

Άρθρο 4: Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών

Άρθρο 5: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών

Άρθρο 6: Διάκριση Ιδιωτικών Κλινικών - Αριθμός κλινών

Άρθρο 7: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών

Άρθρο 8: Διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας των Ιδιωτικών Κλινικών

Άρθρο 9: Εποπτεία και έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών

Άρθρο 10: Ποινές

Άρθρο 11: Λειτουργία Ιδιωτικών Κλινικών χωρίς άδεια

Άρθρο 12: Διοικητική Διεύθυνση των Ιδιωτικών Κλινικών

Άρθρο 13: Επιστημονική Διεύθυνση των Ιδιωτικών Κλινικών - Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Τμημάτων - Συνεργαζόμενοι Ιατροί

Άρθρο 14: Υποχρεώσεις του Επιστημονικού Διευθυντή Ιδιωτικών Κλινικών και των Επιστημονικών Υπευθύνων των Τμημάτων και Λοιπού Προσωπικού

Άρθρο 15: Καθαριότητα

Άρθρο 16: Ηλεκτρολογικές - Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Άρθρο 17: Υποχρεώσεις

Άρθρο 18: Απαγορεύσεις

Άρθρο 19: Χρόνος προσαρμογής

Άρθρο 20: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 21: Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 22

 

Παράρτημα: Τεχνικές προδιαγραφές - Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός - Σύνθεση προσωπικού

 

Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-09-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.