Νόμος 2345/95 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση των ιδιωτικών κλινικών, καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α/1993) και 11 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ορίζονται ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 247/1991 και 517/1991, καθώς και εκείνων του άρθρου 149 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992). Ειδικότερα, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και τα κάθε είδους θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω ιδιωτικών κλινικών, τον εξοπλισμό και το αναγκαίο προσωπικό τους, οι δυνατότητες μετατροπής ή επέκτασης του αντικειμένου τους και οι σχετικές προϋποθέσεις, ο χρόνος προσαρμογής τους στις νέες ρυθμίσεις και οι σχετικές ποινές, σε περίπτωση μη προσαρμογής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Μέχρι τη δημοσίευση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος απαγορεύεται οποιαδήποτε επέκταση ή μετατροπή του αντικειμένου των ιδιωτικών κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των κλινικών που έχουν υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 149 του νόμου [Ν] 2071/1992.

 

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προσαρμογής στις νέες ρυθμίσεις, που θα καθοριστεί με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα, οι ιδιωτικές κλινικές της παραγράφου αυτής θα διέπονται από τις διατάξεις των βασιλικών διαταγμάτων [ΒΔ] 451/1962 και 521/1963.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.