Νόμος 2345/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ιδρύεται και λειτουργεί Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Ιατρών για την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική. Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου αφορά ιατρούς ανεξαρτήτως ειδικότητας και αποβλέπει στη δημιουργία στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε οξύ συμβάν, άσχετα από την αιτία που το προκάλεσε και να μεταφέρουν με ασφαλείς συνθήκες τον πάσχοντα στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. Η εκπαίδευση είναι ετήσιας διάρκειας, θεωρητική και πρακτική, παρέχεται δωρεάν και εξασφαλίζεται κατ' έτος με μέριμνα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει κάθε σχετική δαπάνη. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό επιλέγεται από το Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μετά από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου και προέρχεται από το χώρο του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας, Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, στρατιωτικοί κ.λ.π.), βάσει των απαιτήσεων του γνωστικού αντικειμένου. Όπου και όταν κρίνεται αναγκαίο μπορούν να επιλεγούν εκπαιδευτές και από άλλους χώρους.

 

Στο τέλος της εκπαίδευσης και μετά από επιτυχείς εξετάσεις παρέχεται στους αποφοιτούντες ιατρούς από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας πιστοποιητικό επάρκειας στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική, το οποίο αποτελεί προσόν και δίνει προτεραιότητα στον κάτοχό του κατά τις κρίσεις πρόσληψης ιατρών για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

 

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους εκπαιδευόμενους ιατρούς στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ήτοι όλα τα θέματα που αφορούν τον τρόπο και το χρόνο των εξετάσεων, τη σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής, τα εξεταστέα μαθήματα, τον αριθμό των υποψηφίων, τις προϋποθέσεις επιτυχούς αποφοιτήσεώς τους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του παραπάνω πιστοποιητικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ε)2 του άρθρου 20 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ιδρύεται στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Επαγγελματική Σχολή Διασωστών (πληρωμάτων ασθενοφόρων) διετούς φοίτησης, σκοπός της οποίας θα είναι η εκπαίδευση σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών και Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής.

 

Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, καταρτίζεται ο Οργανισμός της Σχολής, με τον οποίο ρυθμίζονται τα προσόντα, ο τρόπος εισαγωγής, η διαδικασία φοίτησης των υποψηφίων και γενικά όλες οι λεπτομέρειες λειτουργίας της. Οι δαπάνες της Επαγγελματικής Σχολής Διασωστών (πληρωμάτων ασθενοφόρων) βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, στον οποίο εγγράφονται κάθε χρόνο για το σκοπό αυτόν πιστώσεις, σε ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς.

 

3. Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας λειτουργούν εκπαιδευτικά προγράμματα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική για την εκπαίδευση νοσηλευτών, Διασωστών (πληρωμάτων ασθενοφόρων), στελεχών δημοσίων υπηρεσιών που απασχολούνται με τη διάσωση και την παροχή βοήθειας στους πολίτες και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού. Το περιεχόμενο και η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του.

 

4. Στα πλαίσια του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας λειτουργεί Τομέας Πρόληψης Ατυχημάτων, σκοπός του οποίου είναι η μελέτη και επιστημονική τεκμηρίωση των αιτίων που προκαλούν ένα ατύχημα και η εισήγηση μέτρων πρόληψης. Ο τομέας αποτελεί το βασικό όργανο πρόληψης ατυχημάτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και αποτελείται από επιστήμονες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.