Νόμος 2955/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. 1. Στα ψυχιατρικά νοσοκομεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας επιτρέπεται να συνιστάται με τους οργανισμούς τους στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδος προσωπικού με την ονομασία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιμελητών Ασθενών.

 

2. Τυπικό προσόν διορισμού στις θέσεις του κλάδου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ειδικότητας Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών ή απολυτήριος τίτλος Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τμήματος Νοσηλευτικής.

 

3. Καθήκοντα του προσωπικού του ανωτέρω κλάδου είναι ιδίως:

 

α. Η συμμετοχή στη νοσηλεία, καθαριότητα, περιποίηση και γενικά περίθαλψη των ασθενών, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του αρμόδιου νοσηλευτικού προσωπικού.

 

β. Η επιμέλεια για την καθαριότητα, τον κατάλληλο φωτισμό, τον αερισμό των θαλάμων και το στρώσιμο των κρεβατιών, την τοποθέτηση του ακάθαρτου ιματισμού σε σάκους και η απομάκρυνσή τους από τους νοσηλευτικούς χώρους, η παραλαβή του καθαρού ιματισμού και του αναλώσιμου υλικού, η προετοιμασία του επιδεσμικού υλικού και η απολύμανση χρησιμοποιούμενων αντικειμένων, δοχείων και χώρων.

 

γ. Η θερμομέτρηση και η σφυγμομέτρηση των ασθενών και η ενημέρωση των αρμοδίων.

 

δ. Η φροντίδα για την καθαριότητα και την καλή εμφάνιση των ασθενών.

 

ε. Η επιμέλεια και η υποστήριξη των ασθενών στο τμήμα και ο περιορισμός επί κλίνης, όταν υπάρχει ιατρική εντολή.

 

στ. Η παροχή βοήθειας στη διανομή του φαγητού και το τάισμα ασθενών, όταν βρίσκονται σε αδυναμία να εξυπηρετηθούν μόνοι τους.

 

ζ. Η συμμετοχή στην ψυχιατρική ομάδα του τμήματος που ανήκουν και η ενεργή βοήθεια στην κινητοποίηση και κοινωνική αποκατάσταση των ασθενών.

 

4. Το προσωπικό της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί σε ψυχιατρικά νοσοκομεία σε θέσεις ειδικότητας Νοσοκόμων - Φυλάκων Ασθενών, επιτρέπεται να κατατάσσεται σε θέσεις του κλάδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιμελητών Ασθενών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάταξη αυτή είναι το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου να έχει ασκήσει πραγματικά τα καθήκοντα Νοσοκόμου - Φύλακα Ασθενών σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών, να έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα ή σεμινάρια επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ωρών, συνεχώς ή διακεκομμένα, σε οποιαδήποτε από τα θέματα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ασθενούς, ψυχολογικής υποστήριξης ασθενούς, κοινωνικοοικονομικής επανένταξης ασθενούς, ανάπτυξης δράσεων σε ομάδες κοινωνικής αποκατάστασης και προώθησης ασθενών για απασχόληση και να υποβάλει σχετική αίτηση.

 

Για την κατάταξη αυτή απαιτείται απόφαση του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατάταξη γίνεται με το βαθμό που φέρει ο κατατασσόμενος στην κατεχόμενη από αυτόν θέση. Η θέση αυτή μεταφέρεται αυτοδικαίως στον κλάδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιμελητών Ασθενών, που συνιστάται επίσης αυτοδικαίως με την έκδοση της απόφασης κατάταξης, εφόσον δεν έχει συσταθεί ο κλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

5. Οι μεταφερόμενες θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως στον κλάδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιμελητών Ασθενών, διαβαθμίζονται ενιαίως στους βαθμούς Δ' - Α'. Για τη μεταφορά και τη σύσταση των θέσεων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που ορίζει τον κλάδο, τον αριθμό των θέσεων και τη διαβάθμισή τους. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Προσωπικό, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί σε ψυχιατρικά νοσοκομεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγείς θέσεις Νοσοκόμου - Φύλακα Ασθενούς, επιτρέπεται να κατατάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, σε προσωποπαγείς θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την ίδια σχέση εργασίας και την ίδια ειδικότητα, που μετονομάζεται αυτοδικαίως με την έκδοση της απόφασης κατάταξης σε ειδικότητα Επιμελητή Ασθενούς, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.

 

7. Το προσωπικό των παραγράφων 4 και 6 του παρόντος άρθρου ασκεί τα οριζόμενα καθήκοντα στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

 

8. Θέσεις ειδικότητας Φυλάκων Ασθενών και κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης των ψυχιατρικών νοσοκομείων, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι κενές ή κενώνονται εφεξής και δεν έχουν προκηρυχθεί για πλήρωση, μεταφέρονται αυτοδικαίως στον κλάδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιμελητών Ασθενών και διαβαθμίζονται στους βαθμούς Δ' - Α'. Για τη μεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

9. Όταν πρόκειται για ψυχιατρικά νοσοκομεία που δεν ανήκουν σε Περιφερειακά Συστήματα Υγείας, τις αποφάσεις και τις διαπιστωτικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους Α.4, Α.5 και Α.8 του παρόντος άρθρου εκδίδει ο Διοικητής του οικείου ψυχιατρικού νοσοκομείου.

 

Β. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997) εφαρμόζεται από την έναρξη της ισχύος της και μέχρι το διορισμό Διοικητή, κατά τις διατάξεις του νόμου 2889/2001, και για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Η ίδια διάταξη, από την έναρξη της ισχύος της, εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο Υγείας των Θεραπευτηρίων Χρόνιων Παθήσεων με την ιδιότητα του Προέδρου.

 

Γ. Η Κεντρική Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, που συστήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 127/Α/1985) και λειτουργεί στα πλαίσια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), καταργείται και όλες οι αρμοδιότητές της μεταβιβάζονται στο Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων.

 

Δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να καθορίζεται αμοιβή και αποζημίωση για έξοδα κίνησης για τα μέλη των επιτροπών του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/1991).

 

Ποσοστό 10% του προβλεπόμενου από τις διατάξεις των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων παραβόλου για την εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων αποτελεί έσοδο του προϋπολογισμού της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Ε. Σε αλλοδαπούς οικονομικούς μετανάστες που έχουν μολυνθεί από τη λοίμωξη HIV ή άλλα λοιμώδη νοσήματα, εφόσον χρήζουν θεραπευτικής αγωγής και δεν μπορεί στη χώρα προέλευσής τους ή και επιστροφής τους να χορηγηθεί αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή, χορηγείται δωρεάν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για το διάστημα που διαρκεί η θεραπευτική αγωγή, οι αλλοδαποί οικονομικοί μετανάστες δικαιούνται προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.

 

ΣΤ. Η διάταξη της παραγράφου 7 στοιχείο β' του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Οι Επιθεωρητές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα τα με οποιαδήποτε ονομασία επιδόματα και οποιεσδήποτε λοιπές παροχές και πάγιες αποζημιώσεις της οργανικής τους θέσης, πλην εφημεριών. Εάν το σύνολο των παραπάνω τακτικών αποδοχών και κάθε φύσης επιδομάτων υπολείπεται των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του Επιμελητή Α' του Εθνικού Συστήματος Υγείας με δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας για τους Επιθεωρητές και του Επιμελητή Β' του Εθνικού Συστήματος Υγείας με δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας για τους Βοηθούς Επιθεωρητές, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων και λοιπών παροχών εκτός των εφημεριών, καταβάλλεται η διαφορά ως επίδομα εξίσωσης και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Στον Γενικό Επιθεωρητή, στους Επιθεωρητές και στους Βοηθούς Επιθεωρητές καταβάλλεται, επιπλέον, ειδική πρόσθετη αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται, κατά ειδικότητα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας και η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.}

 

Ζ. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1995), οι νέες Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, που προβλέπονται από το άρθρο 13 του προαναφερθέντος νόμου, λειτουργούν στο πλαίσιο των συγχωνευθέντων με το άρθρο 7 του νόμου αυτού νομικών προσώπων (Πατριωτικό ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης, Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, Κέντρου Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που τα διέπει.

 

Το προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, που υπηρετεί στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας, διέπεται από τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύουν, η δε κατανομή των θέσεων του προσωπικού αυτού στις προαναφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτού καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

Η. Οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, που εξαιρούνται από την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 496/1974, όπως ισχύουν σήμερα, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν ίδια περιουσία και υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, διοικούνται δε δια Συμβουλίου. Για την επίτευξη των σκοπών τους οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.

 

Θ. 1. Για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, καθώς και οι κατά τόπους Φαρμακευτικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν Νομικά Πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.

 

Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι μπορούν με αιτιολογημένη απόφαση τους, μετά από έγκριση από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προκηρύσσουν μειοδοτικούς διαγωνισμούς υπέρ των μελών τους και χωρίς δικό τους αντάλλαγμα με σκοπό την ψηφιοποίηση των λειτουργιών των φαρμακείων, καθώς και την προμήθεια σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων και προγραμμάτων, για την εξυπηρέτηση του κοινού και την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Θ1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 3601/1928 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις και έκδοση εντύπων αγωγής υγείας για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.}

 

3. Στο άρθρο 1 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991) προστίθεται τέταρτη παράγραφος, ως εξής:

 

{4. Δεν χορηγείται άδεια ιδρύσεως φαρμακείου σε φαρμακοποιούς που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, που ανήκουν σε φαρμακοποιούς, που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους, ανακαλούνται με πράξη της αρμόδιας αρχής. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 01-01-2003.}

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 1963/1991 προστίθεται περίπτωση ζ' που έχει ως εξής:

 

{ζ. Οι συνέπειες και ο τρόπος εφαρμογής των επιβαλλόμενων διοικητικών, συμβατικών και πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των φαρμακοποιών - μετόχων τα φαρμακεία των οποίων μετέχουν στην Ένωση Φαρμακοποιών.}

 

5. Τα ιδρυόμενα στο εξής φαρμακεία πρέπει να απέχουν μεταξύ τους και από τα ήδη λειτουργούντα τουλάχιστον 100 m, η δε απόσταση μετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των φαρμακείων, κατ' ευθείαν νοητή γραμμή επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράμματος θεωρημένου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Η παράγραφος 4)β του άρθρου 6 του νόμου 1963/1991 καταργείται.

 

6. Στον Οργανισμό του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προστίθενται οι εξής θέσεις προσωπικού:

 

α. Μία (1) θέση κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού/Οικονομικού, με βαθμό Διευθυντή.

β. Μία (1) θέση κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού/Οικονομικού, με βαθμούς Δ' έως Α'.

γ. Μία (1) θέση κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμου, με βαθμούς Δ' έως Α'.

δ. Δύο (2) θέσεις κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμούς Δ' έως Α'.

ε. Μία (1) θέση μεταφραστή της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριετούς διάρκειας.

 

Προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα μετάφρασης και διερμηνείας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

 

Προσόντα διορισμού του προσωπικού υπό στοιχεία β' μέχρι δ' είναι αυτά που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.