Νόμος 2955/01 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρατείνονται για πέντε (5) ακόμα χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι προθεσμίες:

 

α. Της παραγράφου α' του άρθρου 81 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 330/1960 (ΦΕΚ 69/Α/1960), όπως παρατάθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 543/1977 (ΦΕΚ 43/Α/1977), με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α/1992) και με την παράγραφο 1)γ του άρθρου 4 του νόμου 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α/1995).

 

β. Των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1807/1988, όπως παρατάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α/1992) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 2345/1995.

 

γ. Της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1807/1988, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α/1995).

 

δ. Της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 330/1960 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 266/1974 (ΦΕΚ 23/Α/1974).

 

ε. Της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1644/1986, όπως παρατάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1807/1988 και με την παράγραφο 1)α)α. του άρθρου 4 του νόμου 2345/1995.

 

στ. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988), όπως παρατάθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 2082/1992 και τις παραγράφους α.β. του άρθρου 4 του νόμου 2345/1995.

 

ζ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1807/1988, όπως παρατάθηκε με τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2345/1995.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 543/1977 (ΦΕΚ 43/Α/1977) προστίθενται δύο εδάφια, ως ακολούθως:

 

{Εάν ο δικαιούχος, υπέρ του οποίου υφίσταται νόμιμος τίτλος, μεταβίβασε το ακίνητο με ιδιωτικό έγγραφο σε τρίτο, ο οποίος το κατέχει αποδεδειγμένα επί είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια, το παραχωρητήριο, εφόσον δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση αυτού ή των νόμιμων κληρονόμων του, εκδίδεται στο όνομα του σημερινού κατόχου, με καταβολή της τρέχουσας αξίας του ακινήτου, μειωμένης κατά 50%, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες που έχουν γίνει από τους κατόχους για την αξιοποίηση, επέκταση, επισκευή του υπό παραχώρηση ακινήτου.

 

Στις περιπτώσεις κατόχων οικοπέδων της παραγράφου 3 εδάφιο γ' του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29/1970 (ΦΕΚ 8/Α/1970), η παραχώρηση γίνεται σε αυτούς που έχουν ανεγείρει, μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου, πλήρη οικοδομή έναντι καταβολής της τρέχουσας αξίας του οικοπέδου. Εάν οι ανωτέρω κριθούν δικαιούχοι κατά τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 775/1964, η τρέχουσα αξία μειώνεται κατά το ήμισυ.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4511/1966 (ΦΕΚ 83/Α/1966) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η κυριότητα των καταστημάτων αυτών θα παραχωρηθεί σε επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στον οικισμό ως μισθωτές ακινήτων μέχρι τις 31-12-1964, κατά προτίμηση δε σε πρόσφυγες. Ως αντίτιμο ορίζεται η κατά το χρόνο της παραχωρήσεως αγοραία αξία του παραχωρουμένου, που θα εξοφληθεί σε τριάντα (30) ίσες εξαμηνιαίες δόσεις. Το αντίτιμο αυτό μειώνεται στο μισό, εάν ο δικαιούχος δεν έχει στην κυριότητά του άλλο ακίνητο, κατάλληλο για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.}

 

4. Τα παραχωρητήρια των οικοπέδων του Συνοικισμού Καλλιθέα Θεσσαλονίκης, τα οποία εκδόθηκαν βάσει του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3906/1958 (ΦΕΚ 196/Α/1958) για την αποκατάσταση σαράντα τριών (43) δικαιούχων οικογενειών, σε έκταση που έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος πρασίνου, ακυρώνονται και εκδίδονται δωρεάν νέα παραχωρητήρια από την αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας της οικείας Περιφέρειας, για τα διαμερίσματα τα οποία ανεγέρθηκαν βάσει του νόμου [Ν] 4511/1966 και των αριθμών Γ5Β/3076/16-12-1986 και Γ5Β/48/04-06-1987 υπουργικών αποφάσεων, προς στέγαση των παραπάνω οικογενειών, στην περιοχή ΑΞΙΟΣ Θεσσαλονίκης.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998) και των άρθρων 1 έως 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1998 (ΦΕΚ 288/Α/1998) εφαρμόζονται από 01-01-2002 και για τη μισθοδοσία των Προέδρων και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των νοσοκομείων, του προσωπικού της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001, καθώς και για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων των Κεντρικών Υπηρεσιών και των λοιπών, πέραν των νοσοκομείων, αποκεντρωμένων μονάδων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας. Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κάθε Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) έχουν εφαρμογή και για δημόσια έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

 

7. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α') εφαρμόζεται και για τους ιατρούς και οδοντιάτρους που διορίσθηκαν σε οργανική θέση του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έχασαν ή χάνουν τη θέση τους με την έκδοση απόφασης των επιτροπών εκδίκασης εκκρεμών ενστάσεων της παραγράφου 12 του άρθρου 37 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) ή λόγω ακύρωσης του διορισμού τους, για τυπικές παραλείψεις, με δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει παρανομία της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι, πριν διοριστούν στην οργανική θέση που χάνουν, υπηρετούσαν σε άλλη θέση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.

 

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 65 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) προστίθεται στοιχείο πέμπτο, που έχει ως εξής:

 

{ε) Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που για την κατάληψη της θέσης Επιμελητών Α' και Διευθυντών, απαιτείται ως προσόν η άσκηση ειδικότητας, της οποίας το χρονικό διάστημα από την αναγνώριση αυτής από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι μικρότερο των απαιτούμενων κατά τα στοιχεία β' και γ' πέντε (5) και δέκα (10) ετών αντίστοιχα, πλέον του απαιτούμενου χρόνου ειδίκευσης για την απόκτηση του σχετικού τίτλου, η θέση μπορεί να καλυφθεί, ελλείποντος άλλου υποψηφίου με τα απαιτούμε να προσόντα, από ιατρό που έχει ασκήσει την ειδικότητα για μικρότερο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει ο υποψήφιος να κατείχε θέση κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας ή αντίστοιχη θέση σε νοσοκομείο ή αναγνωρισμένα επιστημονικά κέντρα της αλλοδαπής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών για την κατάληψη θέσης Επιμελητή Α' και τουλάχιστον τριών (3) ετών για την κατάληψη θέσης Διευθυντή.

 

Στα πρακτικά του αρμόδιου συμβουλίου πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά της έλλειψης υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα κατά τα στοιχεία β' και γ' του παρόντος και να αιτιολογείται πλήρως η κατάληψη της θέσης από υποψήφιο με μικρότερο χρόνο άσκησης της ειδικότητας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.