Νόμος 2345/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρατείνονται για δύο (2) ακόμα χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι προθεσμίες:

 

α)α) της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1644/1986 (ΦΕΚ 131/Α/1986), όπως παρατάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1807/1988 (ΦΕΚ 208/Α/1988),

α)β) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988), όπως παρατάθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α/1992),

 

β) της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1807/1988 (ΦΕΚ 208/Α/1988),

 

γ) της παραγράφου α' του άρθρου 81 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 330/1960 (ΦΕΚ 69/Α/1960), όπως παρατάθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 543/1977 (ΦΕΚ 43/Α/1977) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α/1992),

 

δ) των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1807/1988 άρθρου 45 του νόμου [Ν] 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α/1992).

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1807/1988 (ΦΕΚ 208/Α/1988), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 1964/1991 (ΦΕΚ 146/Α/1991), έχουν εφαρμογή και για τις αγοραπωλησίες, οι οποίες έχουν γίνει με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα μέχρι 31-12-1990 για τα οικόπεδα στα οποία αναφέρονται οι εν λόγω διατάξεις και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1807/1988 (ΦΕΚ 208/Α/1988) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

 

{Αν το ακίνητο έχει μεταβιβαστεί από το φορέα του νόμιμου τίτλου με ιδιωτικό έγγραφο σε τρίτον ο οποίος και το κατέχει αποδεδειγμένα επί είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια, το παραχωρητήριο, εφόσον δεν έχει κατά το παρελθόν υποβληθεί εμπροθέσμως αίτηση του αρχικού δικαιούχου ή των νόμιμων κληρονόμων του, εκδίδεται στο όνομα του σημερινού κατόχου ή των νόμιμων κληρονόμων του κατόπιν σχετικής αιτήσεως υποβληθεισόμενης εντός δύο (2) ετών από της ισχύος του παρόντος και με καταβολή του δέκα τοις εκατό (10%) της τρέχουσας αξίας του ακινήτου.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) ισχύει για όλα τα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ως και τα προνοιακού χαρακτήρα (φιλανθρωπικά) σωματεία που εποπτεύονται από αυτό.

 

Οι εταιρίες του Αστικού Κώδικα της προαναφερόμενης παραγράφου υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

5. Η παράγραφος 7)θ του άρθρου 51 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) τροποποιείται ως εξής:

 

{5. Χορήγηση επιδόματος κίνησης σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων και σε άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες Ιδιωτικής Χρήσης επιβατικού οχήματος.}

 

Το επίδομα χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Η χορήγηση του επιδόματος κίνησης επεκτείνεται και σε άτομα με ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3627/2007 (ΦΕΚ 292/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.