Νόμος 2345/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1278/1982, που επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1, παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994), προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Η ένσταση κατά της απόφασης των πρωτοβάθμιων συμβουλίων κρίσεως και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού, που ασκείται στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο, δεν αναστέλλει το διορισμό.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1278/1982, που επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1, παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα συμβούλια επιλογής είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 315 των μελών τους.}

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σε κάθε θέση επιμελητή Β' ή Α' του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας διορίζεται ο πρώτος στη σειρά αξιολόγησης, ή ο επόμενος, εφόσον ο προηγούμενος δεν αποδέχεται το διορισμό του, μέχρι εξαντλήσεως του αξιολογικού Πίνακα. Ειδικά για τους Διευθυντές του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ο πρώτος στη σειρά αξιολόγησης ή ο επόμενος, εφόσον ο προηγούμενος δεν αποδέχεται το διορισμό του μέχρι και τον τρίτο του αξιολογικού πίνακα, με εξαίρεση όταν πρόκειται για θέσεις σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως άγονες και προβληματικές κατά τις διατάξεις του άρθρου 27, παράγραφος 10, του νόμου [Ν] 1397/1983, οπότε εξαντλείται ο πίνακας σειράς αξιολόγησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 23 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997).

 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδος, η οποία δεν εφαρμόζεται διεθνώς, χαρακτηρίζεται ως πειραματική και επιτρέπεται η εφαρμογή της μόνο ύστερα από έγκριση του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, Ιατροί, που εφαρμόζουν πειραματικές θεραπευτικές πράξεις, χωρίς την παραπάνω έγκριση, τιμωρούνται με την ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η άδεια αφαιρείται μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου.

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 2071/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με την οποία ορίζονται ο Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.