Νόμος 2345/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και τα εθνικά κληροδοτήματα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του νόμου [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καθόσον αφορά την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας,που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας των φορέων του προηγούμενου εδαφίου που παρέχουν οργανωμένες προνοιακές υπηρεσίες εφαρμοζόμενης εν προκειμένω της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και ρυθμίζονται τα θέματα των υπευθύνων και του ελέγχου της λειτουργίας τους, των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, προτεινόμενα από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, δύνανται να συνιστώνται, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ή Θεραπευτήρια Χρόνιων παθήσεων ή βρεφονηπιακοί σταθμοί, μετά από αίτημα των διοικητικών συμβουλίων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και των μετοχικών ταμείων, που μπορούν να συνεργάζονται για το σκοπό αυτόν και με άλλους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

Με τα διατάγματα αυτά ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη διοίκηση, την οργάνωση, την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και τη σύσταση των αναγκαίων θέσεων, χωρίς επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου ασφαλιστικού ή μετοχικού ταμείου και τους Υπουργούς Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.