Νόμος 2345/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους φορείς και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες κατά τη δημοσίευση του νόμου τούτου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, τάσσεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσή του για να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη της άδειας αυτής.

 

Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παρατείνεται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, μέχρι 1 έτος συνολικά, εάν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής της κτιριακής υποδομής στις απαιτούμενες προδιαγραφές και μόνο για το λόγο αυτόν.

 

Αν δεν προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη της άδειας μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, διακόπτεται η λειτουργία τους με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, η οποία εκτελείται από την οικεία αστυνομική αρχή.

 

Αν μετά την έκδοση της απόφασης διακοπής της λειτουργίας τους εξακολουθούν να προσφέρουν υπηρεσίες, οι υπεύθυνοι τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στο φορέα ή ιδιώτη επιβάλλεται από τον νομάρχη πρόστιμο δύο (2) έως δέκα (10) εκατομμυρίων δραχμών ή, προκειμένου για φορέα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πέντε (5) έως είκοσι (20) εκατομμυρίων δραχμών, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Τα όρια των ως άνω προστίμων δύνανται να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

2. Αν οι οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται από φορέα που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, (αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία, εκκλησιαστικά ιδρύματα, σύλλογοι γονέων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες και γενικότερα φορείς κοινωνικού χαρακτήρα), εφόσον ο φορέας αυτός δεν έχει τις δυνατότητες να αντεπεξέλθει στις δαπάνες προσαρμογής της κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού στις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις ή θα ορισθούν με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου, οφείλει να το γνωστοποιήσει μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου τούτου ή την έκδοση των ως άνω αποφάσεων στην οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και να θέσει υπόψη της τα περιουσιακά στοιχεία του, καθώς και τις δαπάνες που απαιτούνται για την προσαρμογή του σε όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή την προαναφερόμενη απόφαση.

 

Το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα, κρίνοντας το μέγεθος των ελλείψεων, το είδος και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναγκαιότητά τους για την κάλυψη των ευρύτερων

αναγκών του νομού, είτε για την οικονομική ενίσχυση του φορέα είτε για την άμεση ή τη σταδιακή απαγόρευση της παροχής των υπηρεσιών, αφού ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα τοποθέτησης των εξυπηρετούμενων ατόμων σε άλλους φορείς.

 

Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση του φορέα μπορεί να παρασχεθεί είτε από τον προϋπολογισμό, τακτικό και δημοσίων επενδύσεων, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είτε, σε περίπτωση αδυναμίας της, από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με κοινή, στην περίπτωση αυτή, απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

 

3. Οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου που λειτουργούν κατά παράβαση των προϋποθέσεων, με βάση τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις προϋποθέσεις αυτές μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη διαπίστωση της παράβασης από τα αρμόδια όργανα.

 

Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται μέσα στην προθεσμία αυτή, επιβάλλεται με απόφαση του οργάνου που τους εποπτεύει πρόστιμο εκατό (100) χιλιάδων δραχμών έως δέκα (10) εκατομμυρίων δραχμών, το οποίο μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

 

Σε περίπτωση νέας παράβασης, αντί του προστίμου, δύναται να ανακαλείται η άδεια και να αποφασίζεται η διακοπή της λειτουργίας τους.

 

Ως προς την εκτέλεση της απόφασης και την παρά ταύτα εξακολούθηση της λειτουργίας εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Αν, μετά από έρευνα της αρμόδιας αρχής, προκύψει ότι φορέας ή ιδιώτης παρέχει οργανωμένη κατά τα ανωτέρω περίθαλψη, κατά παράβαση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου ή των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, και από υπαιτιότητα των υπευθύνων δεν εξασφαλίζει ανεκτό επίπεδο περίθαλψης και μεταχείρισης των περιθαλπόμενων προσώπων, επιβάλλεται, πέραν των οριζομένων στον παρόντα νόμο κυρώσεων - ως πρόσθετη κύρωση - στο φορέα ή ιδιώτη πρόστιμο ενός (1) έως δέκα (10) εκατομμυρίων δραχμών και, αν πρόκειται για φορέα που λειτουργεί με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τριών (3) έως είκοσι (20) εκατομμυρίων δραχμών, με πράξη της εποπτεύουσας αρχής, εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και παράλληλα παραπέμπονται τα σχετικά στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.

 

Τα όρια του ως ανωτέρω προστίμου δύναται να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.