Νόμος 3370/05 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), ως Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας.

 

Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας είναι ο συντονισμός των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία και στο χώρο της υγείας γενικότερα, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων, με σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη και η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

 

2. Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας διοικείται από Διοικητή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και Υποδιοικητή πλήρους απασχόλησης, με τριετή θητεία, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας μπορεί να είναι είτε ιατρός, με ειδικότητα Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας, είτε πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, σε κάθε περίπτωση δε, πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και μαζικών καταστροφών και γενικά στη διαχείριση κρίσεων. Την επαγγελματική ιδιότητα του ιατρού οφείλει να διαθέτει οπωσδήποτε ο ένας από τους δύο. Το ύψος των αποδοχών του Διοικητή ισούται με τις αποδοχές του Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας και το ύψος των αποδοχών του Υποδιοικητή ισούται με τις αποδοχές του Υποδιοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Στις θέσεις του Διοικητή και Υποδιοικητή της παρούσας παραγράφου δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με αυτοδίκαιη απόσπαση από το φορέα στον οποίο υπηρετούν. Μετά τη λήξη ή διακοπή της θητείας τους επανέρχονται στο φορέα όπου υπηρετούσαν και στην οργανική θέση που κατείχαν. Η θητεία στη θέση του Διοικητή ή Υποδιοικητή θεωρείται ως θητεία σε θέση ευθύνης σε υπηρεσία του φορέα όπου ανήκει η οργανική τους θέση και συνεκτιμάται ως προσόν για την υπηρεσιακή εξέλιξή τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον 1 έτος. Αν μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης διορισμού που εκδίδεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, κατείχαν θέση ευθύνης στο φορέα που υπηρετούσαν, η θέση αυτή μετά την απόσπαση και μέχρι τη λήξη της καλύπτεται με αναπλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 87 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου όγδοου του νόμου 4517/2018 (ΦΕΚ 22/Α/2018).

 

3. Ο Διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας εκπροσωπεί το Εθνικό Κέντρο κι έχει την ευθύνη της λειτουργίας του.

 

Ο Υποδιοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας αναπληρώνει τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες αυτού στον Υποδιοικητή.

 

4. Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας διαρθρώνεται σε Διεύθυνση και Τμήματα ως ακολούθως:

 

Α. Διεύθυνση Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας και

 

Β. Τμήματα:

 

α. Τμήμα Συντονισμού Λειτουργίας Νοσοκομειακών Μονάδων

β. Τμήμα Επιχειρήσεων Τομέα Υγείας

γ. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

 

Οι αρμοδιότητες και η στελέχωση των Υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας.

 

5. Ιατροί του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, πλην Συντονιστών Διευθυντών, και στρατιωτικοί ιατροί, επιτρέπεται να απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, για τη διασφάλιση της εικοσιτετράωρης λειτουργίας αυτού, με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του νόμου 4472/2017, εκτός από τους ιατρούς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, οι οποίοι αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Οι στρατιωτικοί ιατροί που απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας αποζημιώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, κατ' αναλογική εφαρμογή της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβάνουν οι Επιμελητές Β', σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται ο αριθμός των εφημεριών που πραγματοποιούν μηνιαίως οι ιατροί που απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών που προκύπτουν, λόγω της εικοσιτετράωρης συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. Για την αποζημίωση των εν λόγω εφημεριών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου όγδοου του νόμου 4517/2018 (ΦΕΚ 22/Α/2018).

 

6. Οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι στρατιωτικοί ιατροί, στα πλαίσια των αναγκών της εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των εφημεριών της οργανικής τους θέσης.

 

Επιπλέον των ιατρών του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, πλην συντονιστών Διευθυντών και των στρατιωτικών ιατρών, επιτρέπεται να απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, για τη διασφάλιση της εικοσιτετράωρης λειτουργίας αυτού, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και ιατροί που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

 

α) ιατροί που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας,

β) ιατροί που απασχολούνται με κάθε είδους εργασιακή σχέση σε δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και

γ) ιατροί που απασχολούνται σε εποπτευόμενους φορείς και νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

 

Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), εκτός από τους ιατρούς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Ειδικά για τους ιατρούς της περίπτωσης γ' της ανωτέρω παραγράφου, αυτοί αποζημιώνονται, κατ' αναλογική εφαρμογή της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβάνουν οι Επιμελητές Β' Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 

7. (πρώην 6) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται επιμέρους θέματα λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.