Νόμος 4558/18 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ρυθμίσεις σχετικά με την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' του άρθρου 22Α του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Ειδικό τέλος, το οποίο αποτελεί ποσοστό επί εκάστης σύμβασης που υπογράφεται και αφορά σε κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Το ύψος του ποσοστού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ο Αντιπρόεδρος δύναται να είναι είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης και τα λοιπά μέλη καθίστανται απλά μέλη του οργάνου και αποζημιώνονται για τις συνεδριάσεις αυτού.}

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα μέλη της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να πληρούν τα προσόντα του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά ορίζονται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) καταργείται.

 

5. Στην περίπτωση Β' του άρθρου 30 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) διαγράφεται η φράση με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

6. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/2017) προστίθεται υποπερίπτωση 8 ως ακολούθως:

 

{8. Ο έλεγχος και η διαχείριση των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες έχουν συνάψει σύμβαση με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον ανωτέρω έλεγχο και τη διαχείριση, καθώς και Επιχειρησιακές Ομάδες, υπαγόμενες στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Υγείας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η έδρα, η κατά τόπον αρμοδιότητα, η διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία, οι αρμοδιότητες κάθε Επιχειρησιακής Ομάδας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της.}

 

7. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως και η παράγραφος 6 αναριθμείται σε 7:

 

{6. Οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι στρατιωτικοί ιατροί, στα πλαίσια των αναγκών της εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των εφημεριών της οργανικής τους θέσης.

 

Επιπλέον των ιατρών του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, πλην συντονιστών Διευθυντών και των στρατιωτικών ιατρών, επιτρέπεται να απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, για τη διασφάλιση της εικοσιτετράωρης λειτουργίας αυτού, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και ιατροί που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

 

α) ιατροί που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας,

β) ιατροί που απασχολούνται με κάθε είδους εργασιακή σχέση σε δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και

γ) ιατροί που απασχολούνται σε εποπτευόμενους φορείς και νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

 

Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), εκτός από τους ιατρούς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Ειδικά για τους ιατρούς της περίπτωσης γ' της ανωτέρω παραγράφου, αυτοί αποζημιώνονται, κατ' αναλογική εφαρμογή της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβάνουν οι Επιμελητές Β' Εθνικού Συστήματος Υγείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.