Νόμος 4558/18 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 του νόμου 3305/2005 (ΦΕΚ 17/Α/2005) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η Αρχή αποτελεί αυτοτελή διοικητική υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, με δικό της προϋπολογισμό και δική της γραμματεία, υπόκειται στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και κάθε άλλης, καθ' ύλην αρμόδιας, ελεγκτικής αρχής.

 

3. Οι πιστώσεις για τη Λειτουργία της Αρχής εγγράφονται σε ειδικό φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Τον προϋπολογισμό της Αρχής εισηγείται ο Πρόεδρός της, ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της, στον Υπουργό Οικονομικών. Ποσοστό των κάθε είδους εσόδων του Δημοσίου από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των παραβόλων και προστίμων που επιβάλλει η Αρχή, διατίθεται για τις ανάγκες της Αρχής. Το ποσοστό αυτό, η διαδικασία διάθεσής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.}

 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 7 του άρθρου 21 του νόμου 3305/2005 (ΦΕΚ 17/Α/2005) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και 6 μέλη.

 

2. Ο Πρόεδρος της Αρχής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Με την ίδια διαδικασία επιλέγεται και διορίζεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου. Τα μέλη της Αρχής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

7. Ως μέλη της Αρχής ορίζονται:

 

α. Ένας νομικός με εμπειρία ή γνώση στο αντικείμενο του ιατρικού δικαίου.

 

β. Ένα μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

 

γ. Δύο ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχοι της ειδικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας, με πείρα στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

 

δ. Ένας ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχος της ειδικότητας της ουρολογίας, με πείρα στην Ανδρική Υπογονιμότητα.

 

ε. Ένας επιστήμονας του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με γνώση ή εμπειρία στις ιατροβιολογικές επιστήμες στο γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας ή βιοχημείας ή εμβρυολογίας ή γενετικής.}

 

γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του νόμου 3305/2005 (ΦΕΚ 17/Α/2005) καταργείται.

 

2. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού Προέδρου, αναπληρωτή αυτού, μελών της Αρχής και αναπληρωτών τους, που έχει λήξει η θητεία τους, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 3305/2005. Τυχόν κλήρωση που διενεργήθηκε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 3305/2005, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.