Νόμος 3305/05 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Συγκρότηση της Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και 6 μέλη. Ως Πρόεδρος ορίζεται Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εν ενεργεία ή μη είτε σε γνωστικό αντικείμενο του δικαίου είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας, με πείρα στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 

2. Ο Πρόεδρος της Αρχής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Με την ίδια διαδικασία επιλέγεται και διορίζεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου. Τα μέλη της Αρχής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 

3. Η θητεία του Προέδρου, των μελών της Αρχής και των αναπληρωτών τους είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερα από οκτώ συνεχόμενα έτη στην ίδια θέση.

 

4. Η σύνθεση των μελών της Αρχής ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά τετραετία. Στο τέλος της πρώτης θητείας, τέσσερα μέλη της Αρχής, τα οποία κληρώνονται από τον Πρόεδρο, παρουσία όλων των μελών της, αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης επιλογής τους, διορίζονται για επιπλέον θητεία δύο ετών. Ο Πρόεδρος της Αρχής και ο αναπληρωτής του διορίζονται πάντοτε για πλήρη θητεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 

5. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους της Αρχής διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Η θητεία των μελών της Αρχής παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων.

 

6. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής διορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις ίδιες ιδιότητες και προσόντα. Εφόσον Πρόεδρος της Αρχής οριστεί Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εν ενεργεία ή μη, σε γνωστικό αντικείμενο του δικαίου, ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι υποχρεωτικά Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας και αντίστροφα.

 

7. Ως μέλη της Αρχής ορίζονται:

 

α. Ένας νομικός με εμπειρία ή γνώση στο αντικείμενο του ιατρικού δικαίου.

 

β. Ένα μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

 

γ. Δύο ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχοι της ειδικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας, με πείρα στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

 

δ. Ένας ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχος της ειδικότητας της ουρολογίας, με πείρα στην Ανδρική Υπογονιμότητα.

 

ε. Ένας επιστήμονας του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με γνώση ή εμπειρία στις ιατροβιολογικές επιστήμες στο γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας ή βιοχημείας ή εμβρυολογίας ή γενετικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 

8. Στον Πρόεδρο, στα μέλη της Αρχής και στους αναπληρωτές τους που ανήκουν στο Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων επιτρέπεται η άσκηση των καθηκόντων τους στο οικείο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.