Νόμος 3329/05 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την 03-05-2005 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 12 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του νόμου αυτού. Την ίδια ημερομηνία καταργούνται τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας, τα οποία είχαν συσταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2889/2001.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 20 του νόμου αυτού αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 03-05-2005.

 

3. Η θητεία των Προέδρων Γενικών Διευθυντών των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας και των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων, η οποία λήγει την 28-02-2005, παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού των νέων Διοικητών των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των νέων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου.

 

4. Οι προϋπολογισμοί του τρέχοντος οικονομικού έτους των Νοσοκομείων και Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίοι εμφανίζονται ως παράρτημα των ενοποιημένων προϋπολογισμών των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, αποτελούν τους προϋπολογισμούς των παραπάνω Νοσοκομείων και Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και εκτελούνται με ευθύνη των οργάνων Διοίκησης αυτών. Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους της Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας εκτελείται ως προϋπολογισμός της αντίστοιχης Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι αδιάθετες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τρέχοντος οικονομικού έτους για την επιχορήγηση των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, θεωρούνται πιστώσεις επιχορήγησης των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας αντίστοιχα.

 

5. Η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των ως άνω νομικών προσώπων, καθώς και η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών τους διέπονται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 496/1974. Οι δαπάνες τους υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

6. Η εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού των Νοσοκομείων και Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών εξακολουθούν να γίνονται σε βάρος των Κωδικών Αριθμών Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

7. Για την εκκαθάριση και πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού των Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που αποτελούσαν μέχρι την ισχύ του παρόντος αποκεντρωμένες μονάδες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων αμοιβών, εφαρμόζονται οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Για τη μισθοδοσία του προσωπικού των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σχετικές με τη μισθοδοσία του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας διατάξεις.

 

8. Οι εκκρεμείς δίκες του κάθε Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας συνεχίζονται από την αντίστοιχη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

9. Κοινοί διαγωνισμοί των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας εν εξελίξει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού συνεχίζονται από τις αντίστοιχες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 50 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005).

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών εκ προσώπων των ιατρών και των εργαζομένων στα Διοικητικά Συμβούλια των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, των Νοσοκομείων και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και στο Επιστημονικό Συμβούλιο του άρθρου 9 και στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 11. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουν εκδοθεί βάσει της προϋφιστάμενης νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 50 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005).

 

11. Τα υπηρεσιακά συμβούλια των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας και των Νοσοκομείων εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί συγκρότησης των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 50 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005).

 

12. Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με την Προκήρυξη 21/14Κ/2002 (ΦΕΚ 230/ΑΣΕΠ/2002) διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού αντίστοιχου κλάδου των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 32 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.