Νόμος 3329/05 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υγειονομική περίθαλψη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, από ιδιωτικούς φορείς περίθαλψης ή ιδιώτες ιατρούς προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου γίνεται με ειδικές συμβάσεις μεταξύ του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και του ενδιαφερόμενου φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου με απόφασή του ορίζει το όργανο το οποίο συμβάλλεται για λογαριασμό του Οργανισμού κατά τη σύναψή τους. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών, καθώς και εκείνων που συνάπτει ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου με τα φαρμακεία, ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, η χρονική διάρκεια των συμβάσεων αυτών μπορεί να ανανεώνεται με αφετηρία έναρξης του χρόνου ανανέωσης την επομένη της λήξης τους, εφόσον προ αυτής υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται για όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου από την 01-01-2003 και εφεξής.

 

2. Το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 108/1973, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1025/1980 (ΦΕΚ 47/Α/1980), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 4

 

1. Σε περίπτωση παράβασης των κειμένων διατάξεων περί της Υγειονομικής Περίθαλψης των Ασφαλισμένων του Δημοσίου, από τους δικαιούχους περίθαλψης, καθώς και από τους συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους μετά του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου φορείς της Υγειονομικής Περίθαλψης, Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, υπευθύνους εργαστηρίων, Ιδιωτικές Κλινικές, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου για τον ανωτέρω σκοπό, επιβάλλονται στους υπαίτιους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, οι κατωτέρω διοικητικές κυρώσεις:

 

α) Στους δικαιούχους υγειονομικής περίθαλψης:

 

α)α) Πρόστιμο μέχρι χίλια ευρώ.

 

β)β) Στέρηση του δικαιώματος περίθαλψης του ασφαλισμένου για χρονικό διάστημα, μέχρι δύο ετών, εφόσον η συγκεκριμένη παράβαση συνεπάγεται οικονομική ζημία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

β) Στους Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, υπεύθυνους των εργαστηρίων, Ιδιωτικές Κλινικές και Νοσηλευτικά Ιδρύματα, καθώς και σε κάθε άλλο μετά του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο πρόσωπο:

 

α)α) Πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ.

 

β)β) Διακοπή της σύμβασης με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος ή καταγγελία της μετά του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου συναφθείσας σύμβασης. Απαγορεύεται η σύναψη νέας σύμβασης πριν την πάροδο διετίας, εφόσον η συγκεκριμένη παράβαση συνεπάγεται οικονομική ζημία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

2. Σε περίπτωση νέας παράβασης, τα ανώτατα όρια των κυρώσεων της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να διπλασιάζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, εκτιμώντας τη βαρύτητα της συγκεκριμένης παράβασης, δύναται να επιβάλει είτε τη μία είτε αμφότερες τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 κυρώσεις.

 

4. Αν επιβληθεί κύρωση σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, εκείνος που τιμωρήθηκε μπορεί να προσφύγει ενώπιον της επιτροπής που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης επιβολής της κύρωσης.

 

5. Στην έδρα του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου συνιστάται τριμελής Επιτροπή, που αποτελείται από:

 

α) Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

β) Τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αναπληρωτή τον Διευθυντή της Διεύθυνσης.

 

γ) Τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, με αναπληρωτή τον Διευθυντή Υγειονομικής Περίθαλψης του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία των μελών είναι τριετής και με την απόφαση της συγκρότησης ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των υπαλλήλων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Η Επιτροπή αποτελεί ιδία αρχή, με δική της σφραγίδα και πρωτόκολλο. Η Επιτροπή ελέγχει νόμω και ουσία τις προσφυγές που υποβάλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και μπορεί να ακυρώσει ή τροποποιήσει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου περί επιβολής κυρώσεων. Αν η Επιτροπή δεν αποφανθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών, αφότου έλαβε την προσφυγή, θεωρείται ότι την απέρριψε. Η προθεσμία και η άσκηση της εν λόγω προσφυγής και το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση απόφασης ή τη σιωπηρή απόρριψη της αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

 

6. Τα κατά τις ανωτέρω διατάξεις επιβαλλόμενα πρόστιμα εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.}

 

3. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Οργανισμός επεξεργάζεται και εισηγείται Κανονισμό Παροχών προς τους ασφαλισμένους του, με τον οποίο καθορίζει τους δικαιούχους, τα ποσοστά συμμετοχής των δικαιούχων στις παροχές, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης τους, το είδος των παροχών και το ποσό της αναγνωριζόμενης δαπάνης.

 

Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών και δύναται να τροποποιεί ή καταργεί κάθε αντίθετη διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου με αποφάσεις του δύναται να προβαίνει σε κοστολογήσεις ορθοπεδικών ειδών, προθεμάτων και βοηθητικών μέσων.}

 

4. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συμβάλλεται με φορείς για την παροχή ή λήψη υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με αμοιβή.

 

5. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από τη σχετική γνώμη των ειδικών υγειονομικών επιτροπών της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994), να εγκρίνει μη κοστολογημένες δαπάνες για τους ασφαλισμένους του που πραγματοποιούν εξετάσεις και επεμβάσεις σε ιδιωτικούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κρατικά νοσοκομεία στην Ελλάδα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.