Νόμος 3918/11 - Άρθρο 69

Άρθρο 69


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της πρώτης φράσης της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) προστίθεται:

 

{Το ίδιο πρόσωπο δύναται να καταλάβει τη θέση του Διοικητή σε περισσότερα του ενός Νοσοκομεία, οπότε λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5. Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οργανικών κλινών των ως άνω νοσοκομείων υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400), δύναται να τοποθετείται Αναπληρωτής Διοικητής σε ένα ή σε περισσότερα εξ αυτών, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εάν ο Αναπληρωτής Διοικητής τοποθετηθεί σε περισσότερα νοσοκομεία λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5.

 

Σε περιπτώσεις διασύνδεσης 2 και πλέον Νοσοκομείων, και ανεξάρτητα του αριθμού των οργανικών κλινών, δύναται να τοποθετείται 1 Αναπληρωτής Διοικητής, ανά διασυνδεόμενο Νοσοκομείο. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να μετατίθενται Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές Νοσοκομείων, καθώς και να παύονται Διοικητές διασυνδεόμενων Νοσοκομείων και να ορίζονται αυτοί ως Υποδιοικητές των Νοσοκομείων αυτών, με την ίδια απόφαση. Ο αναπληρωτής Διοικητής της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του νόμου 3918/2011, ασκεί το έργο του χωρίς αμοιβή, εφόσον επιλέξει την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση του στο Πανεπιστήμιο και την άσκηση του κλινικού και εργαστηριακού έργου σε Πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήριο ή μονάδα νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ο κοινός Διοικητής μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει στον αναπληρωτή Διοικητή το δικαίωμα να υπογράφει με εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητας του και να ασκεί επιπλέον συγκεκριμένες αρμοδιότητες.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

2. Όλα τα Ογκολογικά και Ορθοπεδικά Νοσοκομεία της χώρας, καθώς και τα Ογκολογικά και Ορθοπεδικά Τμήματα όλων των Νοσοκομείων της χώρας, υπάγονται στην ανώτατη εποπτεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εποπτεία των έργων του ΕΣΠΑ μπορεί να ανατίθεται στη Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

 

Στην ανώτατη εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας υπάγεται επίσης η εποπτεία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης της χώρας. Ο Γενικός Γραμματέας εισηγείται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών κάθε πρόσφορο μέτρο για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και για την έκδοση της προβλεπόμενης από το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 1 του στοιχείου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3329/2005 υπουργικής απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), με το άρθρο 27 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3329/2005 προστίθεται φράση ως εξής:

 

{Το ίδιο πρόσωπο δύναται να καταλάβει τη θέση του Διοικητή σε περισσότερες Υγειονομικές Περιφέρειες, οπότε λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.