Νόμος 3918/11 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Εκχώρηση αρμοδιότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Προμηθειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αναθέτουσες αρχές εκχωρούν σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην πράξη της εκχώρησης, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών ή / και την εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό των αναθετουσών αρχών, οι οποίες διατηρούν την αρμοδιότητα έγκρισης των κατακυρωτικών αποφάσεων και γενικά της διενεργηθείσας διαδικασίας, καθώς και υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. Κατά την άσκηση των εκχωρούμενων δικαιωμάτων, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών, που καταρτίζει η Επιτροπή Προδιαγραφών και να μην υπερβαίνει τις αποδεκτές τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.

 

2. Η επιλογή του ανωτέρω φορέα πραγματοποιείται μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, ανοιχτού ή με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, ο οποίος υποχρεωτικά δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κριτήριο την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά ή τη χαμηλότερη τιμή ανάλογα με το αντικείμενο των προμηθειών.

 

3. Ο φορέας υποχρεωτικά καταρτίζει έκθεση με αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία, την οποία καταθέτει στην εξουσιοδοτούσα αναθέτουσα αρχή. Η αμοιβή του οικονομικού φορέα ορίζεται στην προκήρυξη ως ποσοστό επί της θετικής διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της προσφοράς του και του τελικού οικονομικού αποτελέσματος, βάσει των ως άνω απολογιστικών στοιχείων και μπορεί να κυμαίνεται από 5% μέχρι 25% αυτής της διαφοράς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ανακαθοριστεί ή να κλιμακωθεί το ορισμένο στην προκήρυξη ποσοστό αμοιβής του φορέα, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών αποτελεσμάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.