Νόμος 3918/11 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αναθέτουσα αρχή, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 12, είναι αρμόδια για:

 

α) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,

β) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού,

γ) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών ή των συμφωνιών - πλαίσιο,

δ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων,

ε) την εξεύρεση πόρων για την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών,

στ) την αποπληρωμή του τιμήματος.

 

Η αναθέτουσα αρχή μεριμνά για την ανάρτηση στο διαδίκτυο των περιλήψεων διακηρύξεων, των αποφάσεων και πράξεων κατακύρωσης και ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/201).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια διαγωνισμών με ηλεκτρονικά μέσα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.