Νόμος 3918/11 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διάρθρωση Επιτροπής - Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Προδιαγραφών διαρθρώνεται σε Διεύθυνση, Τμήματα και Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου. Αναλυτικότερα:

 

Η Διεύθυνση Υποστήριξης συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν, δηλαδή:

 

α) του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης,

β) του Τμήματος Προδιαγραφών και Ποιότητας,

γ) του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών.

 

Τα Τμήματα αυτά έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης διαχειρίζεται θέματα προσωπικού και οικονομικής λειτουργίας της Επιτροπής Προδιαγραφών.

 

β) Το Τμήμα Προδιαγραφών και Ποιότητας:

 

(α)α) ελέγχει και εισηγείται την έγκριση των προδιαγραφών των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,

(β)β) παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία και εισηγείται την εκπόνηση προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

γ) Το Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών συλλέγει πληροφορίες για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και αναρτά σε ειδικό κατάλογο, στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Προδιαγραφών, τις χαμηλότερες αυτών, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Η αρμοδιότητα ενημέρωσης της βάσης δεδομένων Παρατηρητηρίου Τιμών, που δημιουργήθηκε δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) μεταφέρεται στο Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών.

 

2. Η Γραμματεία παρέχει γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής Προδιαγραφών και των συνεδριάσεων της.

 

3. Στην Επιτροπή Προδιαγραφών συστήνονται δέκα θέσεις μόνιμου προσωπικού και έξι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Σε αυτές περιλαμβάνονται μία θέση Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποστήριξης και τρεις θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής.

 

4. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:

 

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

(α) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις μία.

(β) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών με ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα, θέσεις μία.

(γ) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών με ειδίκευση στις Λειτουργίες Διαχείρισης Εφοδιασμού, θέσεις μία.

 

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

(α) Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού, θέσεις δύο.

(β) Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, θέση μία.

 

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

(α) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού, θέσεις τρεις.

 

Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

(α) Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών, θέσεις μία.

 

Η κατανομή των θέσεων του μόνιμου προσωπικού κατά οργανωτική μονάδα γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Προδιαγραφών.

 

5. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό πρέπει να έχει ειδίκευση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς:

 

Α. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης.

Β. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Γ. Διοίκησης - Διασφάλισης Ποιότητας.

Δ. Ιατρικής Επιστήμης.

Ε. Οδοντιατρικής.

ΣΤ. Φαρμακευτικής.

Ζ. Νοσηλευτικής.

Θ. Διατροφολογίας / Τεχνολογίας Τροφίμων.

 

6. Η Επιτροπή Προδιαγραφών μπορεί, με αποφάσεις που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να συνάπτει συμβάσεις με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και της αλλοδαπής για την υποστήριξη του έργου της, την απόκτηση της αναγκαίας τεχνογνωσίας στα θέματα ιδίως προδιαγραφών, τιμών και ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εφαρμογή πληροφοριακών και άλλων συστημάτων και διαδικασιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.