Νόμος 3918/11 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προδιαγραφών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Προδιαγραφών είναι οι ακόλουθες:

 

1. Ο καθορισμός των ενιαίων προδιαγραφών και προτύπων ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν, καθώς και των ενιαίων προδιαγραφών και προτύπων υπηρεσιών για τη σύνταξη των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προμηθειών και Υπηρεσιών, των προκηρύξεων διαγωνισμών, της συγγραφής υποχρεώσεων, καθώς και των συμβατικών τευχών ή λοιπών συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης. Για τους σκοπούς του παρόντος, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα νοούνται ως ορίζονται στο Παράρτημα VI του προεδρικού διατάγματος 60/2007.

 

2. Η ανάθεση στην ανώνυμη εταιρία Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών της δημιουργίας, τήρησης και επικαιροποίησης Μητρώου Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών, όπως επίσης Μητρώου Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Παροχών Υπηρεσιών, καθώς και η σύνταξη προδιαγραφών ανά προϊόν και υπηρεσία και προτύπων ανάλωσης / ανάγκης ανά μονάδα αναφοράς.

 

3. Η έγκριση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων της παραγράφου 2 και η δημοσιοποίηση αυτών.

 

4. Η δημιουργία βάσης δεδομένων Παρατηρητηρίου Τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, με βάση τις τιμές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, καθώς και οι προϋποθέσεις δημοσιότητας της ανωτέρω βάσης δεδομένων.

 

5. Η σύνταξη προτύπων διακηρύξεων και συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών και η έκδοση των αναγκαίων οδηγιών, συστάσεων και υποδείξεων προς τις αναθέτουσες αρχές, προς το σκοπό της ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.