Προεδρικό διάταγμα 60/07

ΠΔ 60/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-11-2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 60/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-11-2005, (ΦΕΚ 64/Α/2007), 16-03-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2155/1993 Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά των Παραρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού (ΦΕΚ 104/Α/1993)

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν Δ15/Α/Φ19/4040/24-02-2006 (ΦΕΚ 249/Β/2006) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Παπαθανασίου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 353/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Τμήμα Πρώτο: Σκοπός - Ορισμοί - Γενικές αρχές

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων

Άρθρο 4: Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Άρθρο 5: Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων

 

Τμήμα Δεύτερο: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Α: Κατώτατα όρια

 

Άρθρο 6: Ποσά των κατώτατων ορίων των δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 7: Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 8: Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων, των συμφωνιών - πλαισίων και των δυναμικών συστημάτων αγορών

 

Κεφάλαιο Β: Εξαιρούμενες συμβάσεις

 

Άρθρο 9: Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 12: Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

Άρθρο 13: Ειδικές εξαιρέσεις

Άρθρο 14: Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών

Άρθρο 15: Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδικές περιστάσεις

 

Άρθρο 16: Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

Άρθρο 17: Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες - πλαίσια που συνάπτονται από τις κεντρικές αρχές προμηθειών

Άρθρο 18: Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

 

Κεφάλαιο Δ: Καθεστώτα που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών

 

Άρθρο 19: Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα IIΑ

Άρθρο 20: Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα IIΒ

Άρθρο 21: Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IIΑ και IIΒ

 

Τμήμα Τρίτο: Είδη διαγωνισμών - Τρόποι διενέργειας

 

Άρθρο 22: Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου

Άρθρο 23: Ανταγωνιστικός διάλογος

Άρθρο 24: Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

Άρθρο 25: Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

Άρθρο 26: Συμφωνίες - πλαίσια

Άρθρο 27: Δυναμικά συστήματα αγορών

Άρθρο 28: Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Άρθρο 28A: Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών

 

Τμήμα Τέταρτο: Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

 

Κεφάλαιο Α: Δημοσίευση των προκηρύξεων

 

Άρθρο 29: Προκηρύξεις

Άρθρο 30: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων

Άρθρο 31: Μη υποχρεωτική δημοσίευση

 

Κεφάλαιο Β: Προθεσμίες

 

Άρθρο 32: Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών

Άρθρο 33: Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες

 

Κεφάλαιο Γ: Περιεχόμενο και τρόπος διαβίβασης των πληροφοριών

 

Άρθρο 34: Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στον διάλογο ή διαπραγμάτευσης

Άρθρο 35: Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

Άρθρο 36: Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού

Άρθρο 37: Πρακτικά

Άρθρο 38: Εχεμύθεια

 

Τμήμα Πέμπτο: Δικαιούμενοι συμμετοχής

 

Άρθρο 39: Δικαιούμενοι συμμετοχής

 

Τμήμα Έκτο: Διεξαγωγή της διαδικασίας

 

Κεφάλαιο Α: Προσφορές

 

Άρθρο 40: Εναλλακτικές προσφορές

Άρθρο 41: Υπεργολαβίες

 

Κεφάλαιο Β: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

 

Άρθρο 42: Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 43: Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος

Άρθρο 44: Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας

Άρθρο 45: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Άρθρο 46: Τεχνικές ή / και επαγγελματικές ικανότητες

Άρθρο 47: Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας

Άρθρο 48: Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Άρθρο 49: Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες

Άρθρο 50: Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

Κεφάλαιο Γ: Ανάθεση της σύμβασης

 

Άρθρο 51: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Άρθρο 52: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

 

Τμήμα Έβδομο: Ειδικοί κανόνες που αφορούν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύμβασης

 

Άρθρο 53: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 54: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Άρθρο 55: Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας

 

Τμήμα Όγδοο: Στατιστικά στοιχεία

 

Άρθρο 56: Στατιστικές υποχρεώσεις

Άρθρο 57: Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης

 

Τμήμα Ένατο: Διαγωνισμοί μελετών στον τομέα των υπηρεσιών

 

Άρθρο 58: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 59: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 60: Εξαιρέσεις από το Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 61: Προκηρύξεις

Άρθρο 62: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών

Άρθρο 63: Μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 64: Επιλογή των ανταγωνιζομένων

Άρθρο 65: Σύνθεση της κριτικής επιτροπής

Άρθρο 66: Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

 

Τμήμα Δέκατο: Κανόνες στον τομέα των συμβάσεων παραχώρηση δημοσίων έργων

 

Κεφάλαιο Α: Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

 

Άρθρο 67: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 68: Εξαιρέσεις από το Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 69: Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

Άρθρο 70: Προθεσμία

Άρθρο 71: Υπεργολαβία

Άρθρο 72: Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο

 

Κεφάλαιο Β: Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που είναι αναθέτουσες αρχές

 

Άρθρο 73: Εφαρμοστέοι κανόνες

 

Κεφάλαιο Γ': Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές

 

Άρθρο 74: Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις

Άρθρο 75: Δημοσίευση της προκήρυξης

Άρθρο 76: Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών

 

Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 77

Άρθρο 78

 

Παράρτημα Ι: Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β)

Παράρτημα ΙΙ: Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος των οργανισμών και των κατηγοριών οργανισμών δημοσίου δικαίου που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο

Παράρτημα ΙV: Κεντρικές κυβερνητικές αρχές

Παράρτημα V: Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 6, όσον αφορά τις συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας

Παράρτημα VΙ: Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτημα VII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις

Παράρτημα VIII: Προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσίευση

Παράρτημα IX: Μητρώα

Παράρτημα Χ: Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής ή των σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς μελετών

 

Άρθρο 79: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-03-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.