Νόμος 3918/11 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Συγκρότηση της Επιτροπής Προδιαγραφών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιτροπή Προδιαγραφών (ΕΠ) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τρία μέλη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον πρόεδρο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

 

2. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής Προδιαγραφών και οι αναπληρωτές αυτών ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι πρόσωπα με επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας ή των προδιαγραφών προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενο συναφές με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Προδιαγραφών και να διαθέτει άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής, καθώς και ο αντιπρόεδρος, είναι πτυχιούχοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ημεδαπής ή αλλοδαπής με τουλάχιστον διετή εμπειρία στο αντικείμενο της εξειδίκευσης τους και διαθέτουν πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας.

 

3. Δεν μπορεί να διορισθεί πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής Προδιαγραφών: α. γενικός ή ειδικός γραμματέας οποιουδήποτε Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας, β. βουλευτής, γ. διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

 

4. Η θητεία όλων των μελών της Επιτροπής Προδιαγραφών είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προδιαγραφών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση μέλους, διορίζεται νέο για το υπόλοιπο της θητείας. Τα μέλη της Επιτροπής Προδιαγραφών εκπίπτουν από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής Προδιαγραφών, οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή μέχρι το β' βαθμό απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στον ίδιο κλάδο. Τα μέλη εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και το ύψος της κατά συνεδρίασης αποζημίωσης των μελών.

 

7. Εντός δύο μηνών από την πρώτη της συνεδρίαση η Επιτροπή Προδιαγραφών καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Με τον κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων της επιτροπής,

β) η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αυτής,

γ) η νόμιμη αναπλήρωση του προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,

δ) η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και η μορφή των εισηγήσεων,

ε) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτήν,

στ) η δημιουργία ειδικών επιτροπών για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και η διαδικασία λειτουργίας αυτών,

ζ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της,

η) τα ειδικότερα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας της.

 

8. Η Επιτροπή Προδιαγραφών συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και δύο από τα λοιπά μέλη της, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση. Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Προδιαγραφών αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.