Νόμος 3918/11 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εξόφληση προμηθευτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά από έγκριση με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να συναφθεί σύμβαση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των εμπορικών τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για τη χρηματοδότηση του Περιφερειακού ή του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών με την απευθείας εξόφληση του οικονομικού φορέα από την Τράπεζα, υπό όρους που συμφωνούνται μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του ή των οικονομικών φορέων.

 

2. Προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση είναι: α) το αντικείμενο της σύμβασης να περιλαμβάνεται στο Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών και β) το ποσό του δανείου να μην υπερβαίνει το 70% του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των τραπεζών και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.