Νόμος 3918/11 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών (ΣΕΠ), υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με στόχο την ενοποίηση των διαγωνισμών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών σε επίπεδο εθνικό ή μίας ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακας. Η Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών αποτελείται από:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

 

β) τους Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών, ως μέλη, αναπληρούμενους από τους Υποδιοικητές αυτών και

 

γ) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προδιαγραφών που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον αντιπρόεδρο.

 

2. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

3. Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής Προμηθειών είναι:

 

α) η απόφαση σχετικά με το ποιοι διαγωνισμοί προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών διενεργούνται σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η απόφαση για τη μεταβίβαση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση των συμβάσεων σε φορέα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 9 του άρθρου 1 με τη διαδικασία του άρθρου 12,

 

β) αν αυτοί διενεργούνται σε επίπεδο περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, η επιλογή μίας από αυτές, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη σύναψη και τη μέριμνα εκτέλεσης της σύμβασης,

 

γ) η έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών,

 

δ) η ανάρτηση στο δικτυακό της τόπο όλων των δεδομένων και στοιχείων, όπως απολογιστικά στοιχεία χρήσης, αποτελέσματα δεικτών λειτουργίας, ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών, γεωγραφική κατανομή αναγκών υπηρεσιών υγείας, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών, καθώς και του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

 

4. Η Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών συνέρχεται μία φορά το χρόνο σε τακτική συνέλευση, μετά την υποβολή των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, εντός της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου κάθε έτους ή για τυχόν ειδικά θέματα, σε έκτακτες συνεδριάσεις, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις μπορούν να καλούνται από τον Πρόεδρο, προκειμένου να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, υπηρεσιακοί παράγοντες ή ειδικοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι δεν λαμβάνουν αποζημίωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.