Νόμος 3918/11 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Προγραμματισμός προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους κάθε φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος καταρτίζει και υποβάλλει στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών για το επόμενο έτος με βάση: α) τις πραγματικές και αιτιολογημένες ανάγκες του και β) τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών του, που ενέκρινε ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα αυτό περιέχει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, τα αποθέματα του εντασσόμενου είδους, το κριτήριο αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την αξιολόγηση του αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) και βασίζεται στα απολογιστικά στοιχεία δεικτών της τελευταίας διετίας, με έτος αναφοράς το 2011. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκέντρωση και ανάλυση των απολογιστικών στοιχείων - δεικτών. Την ευθύνη για το Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών φέρει ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

2. Το Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας υποβάλλεται στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια, έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Το Τμήμα Προμηθειών της Υγειονομικής Περιφέρειας είναι αρμόδιο για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την εισήγηση προς τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας για έγκριση της σκοπιμότητας των Προγραμμάτων όλων των φορέων ευθύνης του και την κατάρτιση, έως το τέλος Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και υπηρεσιών. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Η έγκριση δεν είναι δυνατή εάν σημειώνονται υπερβάσεις από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας. Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών καθορίζονται κατά κωδικό αριθμό τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος, των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια ή η παροχή για το επόμενο έτος, η αποδεκτή τιμή μονάδας, όπως ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προδιαγραφών του άρθρου 8 του παρόντος, στις περιπτώσεις προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών, και η μέγιστη ποσότητα ανά κωδικό προϊόντος ή υπηρεσίας, οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, οι χρόνοι και ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος πληρωμής και η διαγωνιστική διαδικασία της προμήθειας του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, όπως και ό,τι είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας. Την ευθύνη για την κατάρτιση και υλοποίηση του Περιφερειακού προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών φέρει ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

3. Η διαπίστωση αποκλίσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, από την αποδεκτή τιμή μονάδας των προϊόντων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, από τις τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα και κάθε παράβαση του εθνικού και κοινοτικού δικαίου σχετικά με τις συμβάσεις προμηθειών του Δημοσίου εν γένει και ειδικότερα των προμηθειών στον τομέα υγείας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας που τιμωρείται με πρόστιμο από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της απόκλισης από την αποδεκτή τιμή μονάδας των προϊόντων, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το είδος, την ποσότητα και την αξία των προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία αφορά η προμήθεια, την επίπτωση στην εύρυθμη λειτουργία του φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και την παροχή περίθαλψης. Η ποινή επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), το οποίο συνεστήθη με το νόμο [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001).

 

4. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια υποβάλλει το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών στη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών (ΣΕΠ) του άρθρου 6 εντός της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου, προκειμένου να καθοριστούν κατά περίπτωση: α) ποιοι διαγωνισμοί προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών θα διενεργηθούν σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, β) το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας, γ) η αναθέτουσα αρχή, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια διαγωνισμού, τη σύναψη και τη μέριμνα εκτέλεσης της σύμβασης. Το τελικό Πρόγραμμα αποτελείτο συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών. Ομοίως κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποβάλλει το Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών στη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εντός της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου.

 

5. Η Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών εγκρίνει το Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών και κοινοποιεί το μέρος αυτού που αφορά στην προμήθεια προϊόντων, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

6. Εξαιρούνται από την υποχρέωση ένταξης στο Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών κάθε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, και συνεπώς στο Περιφερειακό και στο Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, προμήθειες ειδών ή Υπηρεσιών, η προϋπολογισθείσα δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση [Α] 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010).

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Προμηθειών δύναται να εξαιρούνται από το Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών κάθε φορέα, προμήθειες που αφορούν σε είδη και υπηρεσίες πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

7. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια και κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πραγματοποιεί έλεγχο και απογραφή των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, ως προς τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν και την εκτέλεση εν γένει του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών. Για το λόγο αυτόν συντάσσει και υποβάλει μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους στους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έκθεση με πλήρη απολογιστικά στοιχεία ως προς το ύψος της συνολικής δαπάνης των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, τις τυχόν υπερβάσεις της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών και την αιτιολόγηση τους, τη μεταβολή των αποθεμάτων ή τις τυχόν ελλείψεις που σημειώθηκαν, κατά φορέα, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση των συμβάσεων. Η έκθεση αυτή αποτελεί υποχρεωτικά τη βάση για την κατάρτιση του Σχεδίου Προμηθειών και Υπηρεσιών του επόμενου έτους από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

 

8. Σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών, καθώς και ανωτέρας βίας, προκύπτει ανάγκη συμπλήρωσης του σχεδίου Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και κατά συνέπεια του Περιφερειακού και του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας οίκοθεν ή μετά από πρόταση του Διοικητή φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόταση τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών ή του Σχεδίου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών αντίστοιχα, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται το ύψος της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού της Υγειονομικής Περιφέρειας ή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Το τροποποιημένο κατά τα προαναφερόμενα Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, εφόσον εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά το μέρος αυτού που αφορά στην προμήθεια προϊόντων.

 

9. Εάν διαπιστωθεί ότι οι ανάγκες που προβάλλονται από τον Διοικητή του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή / και από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας ως απρόβλεπτες και επείγουσες είναι πλασματικές, ο Διοικητής του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος ή / και ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας τιμωρείται πειθαρχικά με πρόστιμο από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ ανάλογα με το είδος, την ποσότητα και την αξία των προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία αφορά η αιτούμενη προμήθεια και το ύψος της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού. Η ποινή επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.