Νόμος 3918/11 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Συμφωνία - πλαίσιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την επαναλαμβανόμενη προμήθεια ομοειδών προϊόντων ή / και υπηρεσιών, μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές μπορούν να προκηρύσσουν διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και με δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάδειξη ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο.

 

2. Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο προβλέπεται στην προκήρυξη και πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.

 

3. Αντικείμενο της συμφωνίας - πλαίσιο είναι η προμήθεια συγκεκριμένου είδους προϊόντων και υπηρεσιών, ορισμένης ποσότητας και τιμής, για την οποία πρόκειται να συναφθούν επί μέρους συμβάσεις κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου.

 

4. Για τη σύναψη των επί μέρους συμβάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του προεδρικού διατάγματος 60/2007.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.