Νόμος 3918/11 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία [ΕΟΚ] 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-11-2005, υπάγονται οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και οι συμφωνίες - πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 3, 4 και 4Α του παρόντος άρθρου. Τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και τις συμφωνίες - πλαίσιο συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η εφαρμογή του παρόντος μπορεί να επεκτείνεται στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και σε συμφωνίες - πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από άλλους Υπουργούς, μεταξύ των οποίων τα νοσοκομεία ή άλλες σχετικές μονάδες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται η συμμετοχή δύο εκπροσώπων του εκάστοτε φορέα, στον οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α', στη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών του άρθρου 6, καθώς και κάθε άλλο θέμα για τη συμμόρφωση στις εν λόγω διατάξεις.

 

3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες πάσης φύσεως εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος που ανατίθενται στη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομειακών Μονάδων ΔΕΠΑΝΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του νόμου [Ν] 1398/1983 (ΦΕΚ 144/Α/1983), όπως συμπληρώθηκαν από το άρθρο 54 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) και την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2737/1999 (ΦΕΚ 174/Α/1999).

 

4. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και των θυγατρικών του ανώνυμων εταιρειών Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Ερευνών και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) και Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ).

 

4Α. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η σκοπιμότητα των ως άνω προμηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προμήθειας, το αντικείμενο της προμήθειας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Επίσης, οι Αποφάσεις Εγκρίσεων Σκοπιμότητας έργων που είχαν εκδοθεί για την Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν εν μέρει, παραμένουν σε ισχύ, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ένταξης των προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προμήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4)α προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016).

 

5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στις παραγράφους 6 έως 14 του παρόντος άρθρου.

 

6. Συμβάσεις προμηθειών είναι οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση - πώληση με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς προϊόντων του άρθρου 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

7. Συμβάσεις υπηρεσιών είναι οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες του άρθρου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

8. Συμφωνία - πλαίσιο είναι η συμφωνία που συνάπτεται με τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 60/2007 μεταξύ μιας αναθέτουσας αρχής και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις ποσότητες που προβλέπονται. Η Συμφωνία - πλαίσιο μπορεί να αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες, να συνάπτεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό οικονομικών φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

9. Αναθέτουσα αρχή μπορεί να είναι:

 

α) η Υγειονομική Περιφέρεια η οποία συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες - πλαίσιο, για λογαριασμό των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που εποπτεύονται και ελέγχονται από αυτήν,

 

β) περισσότερες ή όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες, οι οποίες δύνανται να συνάπτουν και να εκτελούν από κοινού ενοποιημένες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες - πλαίσιο,

 

γ) κατ' εξαίρεση συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών συνάπτουν απευθείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ως εξής:

 

α)α) τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, καθώς και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας κατόπιν εγκρίσεως σχετικού αιτήματος από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών τους ή για τις ανάγκες λειτουργικών αναγκών άλλων Νοσοκομείων ή Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας,

 

β)β) τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την αντιμετώπιση των αναγκών τους,

 

δ) οι αναθέτουσες αρχές των περιπτώσεων α' και β' μπορούν να μεταβιβάζουν, με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος, σε φορέα, που δεν έχει την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση της σύμβασης προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

10. Οικονομικός φορέας είναι ο προμηθευτής ή ο πάροχος των υπηρεσιών που συνάπτει σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή Συμφωνία - πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή. Μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, όπως κοινοπραξία, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.