Νόμος 4052/12 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 και 12 του νόμου 3918/2011 αρχίζει από 01-01-2013. Η ισχύς των άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει με την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, έτους 2013.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Μέχρι την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, έτους 2013 η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, που εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 3918/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, που εκκρεμούν από τα προηγηθέντα προγράμματα προμηθειών, έως 30-06-2013.}

 

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρούνται από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης οι συμβάσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και υπηρεσιών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας που συνάπτονται με βάση διαγωνιστικές διαδικασίες του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας με βάση τους νόμους 3580/2007, 3846/2010, 3867/2010, 3868/2010 και 3918/2010 που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.}

 

5. Οι κατεπείγουσες προμήθειες για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Φορέων Υγείας και Πρόνοιας σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα και φάρμακα που δεν καλύπτονται, δεν προσφέρονται ή αποστερούνται λόγω εναρμονισμένων πρακτικών των προμηθευτών από την εγχώρια αγορά της Ελληνικής Δημοκρατίας δύναται να καλύπτονται από την αγορά κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβανομένων υπόψη των κατωτέρων τιμών του παρατηρητηρίου.

 

6. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων των προγραμμάτων προμηθειών υπηρεσιών υγείας 2010 - 2012 και για την έως την 30-06-2013 συν-εποπτεία των τμημάτων προμηθειών των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (για το πρόγραμμα προμηθειών υπηρεσιών υγείας που εκτελούν αυτές) και των τμημάτων προμηθειών και διαχείρισης υλικού των διασυνδεόμενων νοσοκομείων της οίκοθεν ΥΑ4/84624/2011 (ΦΕΚ 1681/Β/2011) (για το πρόγραμμα προμηθειών υπηρεσιών υγείας που εκτελούν αυτά μέσω των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών), καθώς και την παρακολούθηση των αναλώσεων και ροών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και νοσοκομειακών φαρμάκων. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών (ΣΕΠ) η οποία εγκρίνει το πρόγραμμα προμηθειών υπηρεσιών υγείας του έτους 2013 και εντεύθεν και δύναται να συγκροτεί ενιαίες αποθήκες υλικών ή φαρμάκων στην έδρα κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας. Η αρμοδιότητα έγκρισης προμηθειών των ανωτέρω πριν την έγκριση του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών υγείας 2010 της παραγράφου 10 του άρθρου 27 του νόμου 3867/2010 παύει να υφίσταται.

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισμών του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών υγείας (ΠΠΥΥ) του 2011 και εφεξής γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία έπεται της έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του νόμου 3846/2010.}

 

8. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Επιτροπής είναι πλήρους απασχόλησης και παύονται μόνο για σπουδαίο λόγο.}

 

9. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) παρατείνεται έως τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.