Νόμος 3886/10

Ν3886/2010: Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 1989/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-06-1989 (EEL 395/1989) και την Οδηγία 1992/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25-02-1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-12-2007 (EEL 335/2007)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3886/2010: Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 1989/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-06-1989 (EEL 395/1989) και την Οδηγία 1992/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25-02-1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-12-2007 (EEL 335/2007), (ΦΕΚ 173/Α/2010), 30-09-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Είδη δικαστικής προστασίας

Άρθρο 3: Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 4: Προδικαστική προσφυγή

Άρθρο 5: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Άρθρο 6: Παράνομη υπογραφή σύμβασης

Άρθρο 7: Ακύρωση πράξης ή παράλειψης

Άρθρο 8: Κήρυξη της σύμβασης ως άκυρης

Άρθρο 9: Αξίωση αποζημίωσης

Άρθρο 10: Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-09-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρόν νόμος καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.