Νόμος 3918/11 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Βαθμοί ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας - Εφημερίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση Δ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι βαθμοί των ειδικευμένων ιατρών είναι: Επιμελητής Β', Επιμελητής Α', Διευθυντής και Συντονιστής Διευθυντής.}

 

2. Το άρθρο 43 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) και ισχύει με το άρθρο 2 του νόμου 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/2005), το άρθρο 11 του νόμου 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/2006) και το άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση ι)δ' του νόμου 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται από 01-01-2011, στα παρακάτω ποσά:

 

α. Συντονιστής Διευθυντής 2.055 ευρώ.

β. Διευθυντής 2.054 ευρώ.

γ. Επιμελητής Α' 1.759 ευρώ.

δ. Επιμελητής Β' 1.468 ευρώ.

ε. Ειδικευόμενος 1.027 ευρώ.}

 

2. Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι, καθώς και οι ιατροί που ανήκουν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και στις κλινικές, τμήματα, εργαστήρια και μονάδες αυτού.}

 

3. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης Β' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου, συστήνονται ή προκηρύσσονται θέσεις στον ίδιο ή σε διαφορετικό βαθμό από αυτόν της θέσης που κενώθηκε ή συστήθηκε.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

4. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003, η οποία αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ 207/Α/2010), αντικαθίστανται από την έναρξη ισχύος τους ως εξής:

 

{α. Ζώνη Α'

 

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Λάρισας.

 

β. Ζώνη Β'

 

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία των υπολοίπων νομών ή πόλεων, της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας, έως την έκδοση της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, καθώς και τα Κέντρα Υγείας που ως οργανικές μονάδες υπάγονται στα νοσοκομεία της Α' και της Β' Ζώνης, με την εξαίρεση αυτών που ανήκουν στη Γ' Ζώνη.}

 

5. Στην περίπτωση γ' του άρθρου 34 του νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ 207/Α/2010), προστίθεται από την έναρξη ισχύος της εδάφιο ως εξής:

 

{Στην ως άνω ζώνη ανήκουν επίσης νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας άγονων ή απομακρυσμένων ή νησιωτικών ή προβληματικών περιοχών, που θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα Κέντρα Υγείας των νησιωτικών περιοχών.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε κάθε νοσοκομείο δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, καθώς και στο νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας των περιφερειών του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) συνίσταται αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.