Νόμος 3896/10

Ν3896/2010: Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 05-07-2006 και άλλες συναφείς διατάξεις.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3896/2010: Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 05-07-2006 και άλλες συναφείς διατάξεις, (ΦΕΚ 207/Α/2010), 08-12-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας 2006/54/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη

 

Τίτλος I: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Τίτλος II: Ειδικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Ισότητα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών

 

Κεφάλαιο Β: Ίση μεταχείριση στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης

 

Κεφάλαιο Γ: Ίση μεταχείριση σε σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση στην επαγγελματική εξέλιξη και κατάρτιση και τους όρους εργασίας

 

Άρθρο 16: Επιστροφή στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας (Άρθρο 15 της Οδηγίας)

 

Μέρος Δεύτερο: Μέτρα του εθνικού νομοθέτη για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης

 

Άρθρο 17: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 20: Προστασία μητρότητας, πατρότητας και οικογενειακής ζωής

Άρθρο 23: Αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρα 18 και 25 της Οδηγίας)

Άρθρο 24: Βάρος απόδειξης

Άρθρο 25: Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών (Άρθρο 20 της Οδηγίας)

Άρθρο 28: Θέματα Υπηρεσιών Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αρμοδιότητες αυτών

 

Μέρος Τρίτο: Καταργούμενες - Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 30: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 32

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Αντικατάσταση της παραγράφου 23 και κατάργηση της παραγράφου 24 του άρθρου 11 του νόμου 2956/2001 Αναδιάρθρωση Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 258/Α/2001)

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-12-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.