Νόμος 2956/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Κοινές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Εταιρείες των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος είναι ανώνυμες εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργούν χάριν του δημόσιου συμφέροντος, έχουν ως μοναδικό μέτοχο τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από το νόμο [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), όπως ισχύει.

 

2. Τα καταστατικά των Εταιρειών των άρθρων 8, 9 και 10 συντάσσονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου [Ν] 2190/1920. Η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας των Εταιρειών καθορίζεται με πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο παρόν οι Εταιρείες διοικούνται από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και των εργοδοτικών οργανώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την απόφαση ορίζεται και ο προσωρινός Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος. Η θητεία του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

3. Προς εκπλήρωση των σκοπών τους ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και οι Εταιρείες των άρθρων 8, 9 και 10 συνεργάζονται μεταξύ τους, όπως κάθε φορά καθορίζεται στα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των Εταιρειών αυτών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εγκεκριμένα Στρατηγικά ή Επιχειρησιακά Σχέδια ή δεν προβλέπεται σε αυτά ο τρόπος συνεργασίας, αυτός προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στο πλαίσιο της επίτευξης του κοινού τους στόχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

4. Η διάρκεια των Εταιρειών Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των άρθρων 8, 9 και 10 ορίζεται σε εκατό (100) έτη από τη δημοσίευση του καταστατικού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκειά τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεών τους.

 

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΕ ορίζεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, της Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ και της Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική ΑΕ ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές για καθεμία. καλύπτεται εξολοκλήρου από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και καταβάλλεται όπως ορίζεται στο καταστατικό τους. Για το σκοπό αυτόν επιχορηγείται αντιστοίχως ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από το Ελληνικό Δημόσιο. Για τις μετοχές που αντιστοιχούν στα ανωτέρω κεφάλαια εκδίδεται για καθεμία από τις Εταιρείες ένας μη μεταβιβάσιμος ονομαστικός τίτλος υπέρ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Το μετοχικό κεφάλαιο των Εταιρειών μπορεί να αυξηθεί με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεών τους, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2190/1920. Για τις μετοχές της αύξησης του κεφαλαίου εκδίδεται για καθεμία επίσης ένας μη μεταβιβάσιμος ονομαστικός τίτλος υπέρ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

6. Όργανα Διοίκησης των Εταιρειών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

7. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο των Εταιρειών, έχει όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο νόμο [Ν] 2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό των Εταιρειών. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με έναν εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιρειών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού δύναται να παρίσταται και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά. Στην περίπτωση αυτή ή στην περίπτωση που παρίσταται εκπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης δεν απαιτείται η κατ' άρθρο 32 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2190/1920 παράσταση Συμβολαιογράφου της έδρας της Εταιρείας.

 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εταιρειών Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΕ, Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ και Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική ΑΕ είναι εννεαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, που έχει συγχρόνως την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και οκτώ (8) τακτικά μέλη. Τέσσερα (4) από αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι: ένα (1) μέλος Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής του Υπουργείου, δύο (2) μέλη εμπειρογνώμονες σε θέματα αγοράς εργασίας και ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Δύο (2) μέλη προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και δύο (2) μέλη προτείνονται από κοινού από τις εργοδοτικές οργανώσεις (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου). Σε περίπτωση ασυμφωνίας των εργοδοτικών οργανώσεων υποβάλουν και οι τρεις πρόταση και ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύο (2) εκ των προτεινομένων με κριτήριο την ισομερή συμμετοχή των εργοδοτικών οργανώσεων στα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών.

 

9. Η θέση του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου των Εταιρειών προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τέσσερις (4) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Στην προκήρυξη της θέσης του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα ή και μπορεί να ορίζεται ότι για την κατάληψη της θέσης απαιτούνται και προσόντα πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η διαδικασία και τα όργανα για την αξιολόγηση των κρινόμενων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία.

 

10. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο των Εταιρειών Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να υποδείξουν τους εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των εκπροσώπων. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις και στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία των 2/3 των διορισθέντων μελών και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

11. Η θητεία του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Εταιρειών είναι τετραετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Εταιρειών Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των άρθρων 8, 9 και 10 ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

 

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εταιρειών είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκησή τους, στη διαχείριση της περιουσίας τους, στην εκπροσώπησή τους και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Εγκρίνει το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, και στη συνέχεια τα υποβάλλει στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

β) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο στόχους. Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

γ) Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και τις δημοσιεύει νομίμως και εμπροθέσμως.

δ) Καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιχείρησης και τον υποβάλλει στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Ο κανονισμός ρυθμίζει την υπηρεσιακή διάρθρωση, την κατανομή αρμοδιοτήτων, τα όργανα, καθώς και κάθε διαδικασία που αφορά τη λειτουργία της Επιχείρησης. Ο Κανονισμός εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και κάθε τροποποίηση του Κανονισμού.

ε) Προσλαμβάνει και απολύει κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου όλο το Προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού.

στ) Είναι αρμόδιο να επιλέγει τους Διευθυντές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.

ζ) Ασκεί την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας.

 

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΕ αποφασίζει για τη σύσταση των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) και το Διοικητικό Συμβούλιο. της Εταιρείας Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ για τη σύσταση των ΚΕΚ και ΙΕΚ που προβλέπονται στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά τους Σχέδια.

 

14. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία και δεν πρέπει να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να έχουν συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με πρόσωπα που συναλλάσσονται με την Εταιρεία για την εκτέλεση έργων, προμηθειών ή παροχή υπηρεσιών. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση από τη θέση τους.

 

15. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου των Εταιρειών καθορίζονται με τα καταστατικά τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό και τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920.

 

16. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της κάθε Εταιρείας, καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Εταιρείας.

 

17. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εταιρειών Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνεδριάζει με παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

18. Το Προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατόπιν προκήρυξης πλήρωσης θέσεων από την κάθε Εταιρεία σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

19. Το εκπαιδευτικό Προσωπικό της Εταιρείας Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και αμείβεται με ωριαία αντιμισθία. Για τα κριτήρια πρόσληψης του προσωπικού αυτού και επιλογής των μαθητευόμενων των Σχολών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και ΙΕΚ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2336/1995, όπως ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και συμπληρώνονται τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια.

 

20. Οι αποδοχές του προσωπικού των Εταιρειών Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Εταιρείας.

 

21. Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου των Εταιρειών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καταρτίζεται Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού κάθε Εταιρείας.

 

22. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του προσωπικού, το χρόνο εργασίας του, τη μισθοδοσία του, τις κάθε είδους άδειες, την απόσπαση και μετακίνησή του, την εξέλιξή του, τον τρόπο αξιολόγησής του, την πειθαρχική διαδικασία, τα πειθαρχικά όργανα, τα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.

 

23. Α. Οι πόροι της Εταιρείας Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία, προέρχονται από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, από την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υποχρεούται να μεριμνά για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση κάθε οικονομικής παροχής που σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας οφείλεται από τον Οργανισμό προς αυτήν.

 

Οι ως άνω επιχορηγήσεις, καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις, μειώνουν το κόστος των προγραμμάτων ή των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να έχει πόρους και από τυχόν παροχή υπηρεσιών, εφόσον συνάδει προς τους σκοπούς της.

 

Β. Οι πόροι της εταιρείας Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώνυμη Εταιρεία προέρχονται: α) από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό και συγκεκριμένα από τακτικούς πόρους που εγγράφονται κάθε έτος υπέρ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ειδικά για την εταιρεία αυτή, β) από την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, γ) από παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτό συνάδει προς τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας, δ) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

Οι πόροι των Εταιρειών προέρχονται από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, από την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι ως άνω επιχορηγήσεις, καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις, μειώνουν το κόστος των προγραμμάτων ή των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί από τις Εταιρείες. Οι Εταιρείες των άρθρων 9 και 10 μπορεί να έχουν πόρους και από τυχόν παροχή υπηρεσιών, εφόσον συνάδει προς τους σκοπούς τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ 207/Α/2010) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β10 του άρθρου 85 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

24. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υποχρεούται να μεριμνά για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση κάθε οικονομικής παροχής που σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κάθε Εταιρείας οφείλεται από τον Οργανισμό προς αυτήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ 207/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.