Νόμος 2956/01 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εταιρεία Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΕ, με έδρα την Αθήνα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 

2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας για την ένταξή του στην επαγγελματική ζωή, την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και την εν γένει προώθηση στην απασχόληση με την εφαρμογή πρόσφορων μεθόδων και ιδίως της εξατομικευμένης παρέμβασης. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού η εταιρεία:

 

α) Συνιστά τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης και έχει την ευθύνη λειτουργίας τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο την απόφαση για τη σύσταση και λειτουργία Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

β) Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες εξατομικευμένης παρέμβασης, υποστήριξης και πληροφόρησης των αναζητούντων εργασία και κατά προτεραιότητα των ανέργων, για την εξεύρεση εργασίας ανάλογης των προσόντων και δεξιοτήτων τους και για τη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

 

γ) Καταρτίζει και παρακολουθεί τα ατομικά σχέδια δράσης και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.

 

δ) Παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων ανέργων και του εργατικού δυναμικού της χώρας, συνδυάζοντας τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου ικανού προς εργασία με την οικονομική πραγματικότητα και τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, όπως διαμορφώνονται στις ειδικότητες και επαγγέλματα.

 

ε) Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε πρόσωπα ή κοινωνικές ομάδες για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την απασχόληση.

 

στ) Παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση στις επιχειρήσεις και στο εργατικό δυναμικό της χώρας για θέματα της αγοράς εργασίας, που αφορούν στις συνθήκες εργασίας ειδικοτήτων και επαγγελμάτων, καθώς και σε ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης στους κλάδους της εν γένει οικονομικής δραστηριότητας.

 

ζ) Προσεγγίζει τις επιχειρήσεις για τη διερεύνηση των αναγκών και της ζήτησης εργασίας, καταγράφει τις διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και υποδεικνύει τις ευκαιρίες για εργασία και απασχόληση.

 

η) Αναπτύσσει συστηματικά μηχανισμούς και διαδικασίες σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας, ιδιαίτερα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και τηρεί μητρώο επιχειρήσεων και ανέργων.

 

θ) Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και για την κατά το δυνατόν καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών της.

 

ι) Εκπονεί μελέτες σε σχέση με τα αντικείμενα δραστηριότητάς της ή και συνεργάζεται με τις εταιρείες Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική και Ανώνυμη Εταιρεία Επαγγελματική Κατάρτιση για το σκοπό αυτόν ή και με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με συναφείς αρμοδιότητες.

 

ι)α) Συνεργάζεται με άλλους δημόσιους φορείς, παρεμφερούς χαρακτήρα, για το σχεδιασμό και εφαρμογή κοινών προγραμμάτων ή δράσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

 

ι)β) Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

 

ι)γ) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συναφείς με το σκοπό της.

 

ι)δ) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

 

3. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει οικονομικά καθ' οιονδήποτε τρόπο τους εργαζομένους ή ανέργους προς τους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 

4. Η Εταιρεία μπορεί να συνιστά Περιφερειακές Υπηρεσίες σε Διοικητικές Περιφέρειες της Επικράτειας στο πλαίσιο εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 

5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας, οι υφιστάμενες Τοπικές Υπηρεσίες - Γραφεία Εργασίας, Τοπικές Υπηρεσίες - Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης και τα Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν. Με την έναρξη λειτουργίας της η Εταιρεία αναλαμβάνει την άσκηση όσων από τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές τους ως Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης ανήκουν στην αρμοδιότητά της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.