Νόμος 2336/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέματα Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του εδαφίου β της παραγράφου 8 του άρθρου 29 του νόμου 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α/1982) προστίθεται η εξής φράση:

 

{ή του Οργάνου που αυτό ορίζει.}

 

2. Η περίπτωση της παραγράφου 2)γ του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) ισχύει από της δημοσιεύσεως του προηγούμενου νόμου και για το εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Από το σχολικό έτος 1998-1999 και εφεξής το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1221/1972 (ΦΕΚ 147/Α/1972) εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και αμείβεται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, καθώς και για την επιλογή των εκπαιδευομένων των Σχολών Μαθητείας, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθορίζονται αντίστοιχα τα εξής κριτήρια:

 

1) Για το εκπαιδευτικό προσωπικό:

 

α. Διδακτική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.

β. Επαγγελματική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.

γ. Παιδαγωγικός τίτλος.

δ. Μεταπτυχιακός τίτλος.

ε. Κοινωνικά κριτήρια.

 

Ειδικά προσόντα και τυχόν εκθέσεις αξιολόγησης από συναφή προϋπηρεσία των υποψηφίων στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνεκτιμώνται.

 

2) Για τους εκπαιδευόμενους:

 

Α. Στις Σχολές Μαθητείας:

 

α. βαθμός τίτλου σπουδών,

β. κοινωνικά κριτήρια.

 

Β. Στις Σχολές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης:

 

α. διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία εγγραφής του ανέργου στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

β. βαθμός τίτλου σπουδών που απαιτείται για την ειδικότητα,

γ. κοινωνικά κριτήρια.

 

Γ. Στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης:

 

α. βαθμός απολυτηρίου,

β. ηλικία,

γ. εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα,

δ. κοινωνικά κριτήρια.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και συμπληρώνονται τα παραπάνω κριτήρια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998).

 

3. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, προσδιορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των εκπαιδευτικών του Οργανισμού, που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και απασχολούνται σε βραχυχρόνια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν τα προσόντα που καθορίζονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της με αριθμό [Α] 115372/11-11-1994 απόφασης του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 854/Β/1994).

 

4. Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 καθορίζεται και η αποζημίωση του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που ασχολείται με προγράμματα της προηγούμενης παραγράφου, πέραν του κανονικού ωραρίου υπηρεσίας.

 

5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2054/1952 (ΦΕΚ 96/Α/1952) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Για την επιδότηση των στρατευόμενων μισθωτών, επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα, οργανισμοί και γενικά όλοι οι εργοδότες οποιασδήποτε μορφής και εθνικότητας, καθώς και το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον απασχολούν εντός των ορίων της Χώρας προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούνται όπως καταβάλλουν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδική εισφορά, υπολογιζόμενη επί των κάθε φύσης αποδοχών του προσωπικού τους, αδιακρίτως φύλου ή εθνικότητας.

 

Η κατά τα ανωτέρω ειδική εισφορά ορίζεται για το σύνολο των υπόχρεων σε ποσοστό 1%.}

 

6. Παρατείνεται κατά 1 έτος η προθεσμία, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1957/1991 (ΦΕΚ 114/Α/1991), για την Εκποίηση αχρήστων ειδών γραφειακού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

7. Στο άρθρο 45 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες εκτίμησης της αξίας και εκποίησης των παραγόμενων προϊόντων.}

 

8. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας που συγκροτεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για το έργο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1836/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 2224/1994 και των επιτροπών της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 2224/1994, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984), όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας μπορούν να συνιστώνται επιτροπές και ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων για τη μελέτη πάσης φύσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, άνθρωποι του πνεύματος, των τεχνών, του θεάματος και του θεάτρου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικές οικονομικές δυσχέρειες, εφόσον έχουν εισέλθει σε καθεστώς συνταξιοδότησης, δύνανται να λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον παραπάνω Οργανισμό. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

 

Τα κριτήρια για τη χορήγηση της παραπάνω ενίσχυσης θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Πολιτισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.