Νόμος 2643/98 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η περίπτωση της παραγράφου 2)γ του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) ισχύει από της δημοσιεύσεως του προηγούμενου νόμου και για το εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Από το σχολικό έτος 1998-1999 και εφεξής το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1221/1972 (ΦΕΚ 147/Α/1972) εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και αμείβεται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, καθώς και για την επιλογή των εκπαιδευομένων των Σχολών Μαθητείας, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθορίζονται αντίστοιχα τα εξής κριτήρια:

 

1) Για το εκπαιδευτικό προσωπικό:

 

α. Διδακτική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.

β. Επαγγελματική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.

γ. Παιδαγωγικός τίτλος.

δ. Μεταπτυχιακός τίτλος.

ε. Κοινωνικά κριτήρια.

 

Ειδικά προσόντα και τυχόν εκθέσεις αξιολόγησης από συναφή προϋπηρεσία των υποψηφίων στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνεκτιμώνται.

 

2) Για τους εκπαιδευόμενους:

 

Α. Στις Σχολές Μαθητείας:

 

α. βαθμός τίτλου σπουδών,

β. κοινωνικά κριτήρια.

 

Β. Στις Σχολές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης:

 

α. διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία εγγραφής του ανέργου στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

β. βαθμός τίτλου σπουδών που απαιτείται για την ειδικότητα,

γ. κοινωνικά κριτήρια.

 

Γ. Στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης:

 

α. βαθμός απολυτηρίου,

β. ηλικία,

γ. εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα,

δ. κοινωνικά κριτήρια.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και συμπληρώνονται τα παραπάνω κριτήρια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.