Νόμος 2336/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Επέκταση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να αποκτά κατά πλήρη κυριότητα, με σύμβαση πώλησης, δωρεάς ή ανταλλαγής, πρόσφορες οικοπεδικές εκτάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα στην εκκλησία ή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για ανέγερση οικισμών, προς εξυπηρέτηση των δικαιούχων του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις παροχής στεγαστικής συνδρομής και να αναλαμβάνει, ως αντιπαροχή για τις ως άνω μεταβιβάσεις, τη μελέτη, επίβλεψη, δημοπράτηση και ανάληψη έργων κατασκευής, ανακατασκευής, βελτίωσης, συντήρησης και επέκτασης κάθε είδους κτιρίων ή κτισμάτων και, εν γένει, πάσης φύσεως κατασκευαστικών έργων, για λογαριασμό της Εκκλησίας ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αντίστοιχα, κατά τους όρους των συμβάσεων που θα καταρτισθούν μεταξύ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και των, κατά περίπτωση, αρμόδιων εκκλησιαστικών οργάνων ή των οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Η αποτίμηση της αξίας της παροχής και αντιπαροχής και οι προϋπολογισμοί κατασκευής των κτιρίων γίνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και εγκρίνονται από τα Διοικητικά Συμβούλια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του αντίστοιχου φορέα.

 

Η εξίσωση παροχής και αντιπαροχής μπορεί να γίνεται και με καταβολή σε χρήμα από μέρους του υπόχρεου.

 

Οι πάσης φύσεως μεταβιβάσεις και αντιπαροχές, που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, εξόδων εν γένει, τέλους ή εισφοράς, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, όταν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας συμβάλλεται ως αγοραστής ή δωρεοδόχος.

 

Οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 64 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

2. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δύναται να αναλάβει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή του έργου της ανέγερσης του κτιρίου, για τη μόνιμη εγκατάσταση του κατά τον Κανονισμό (Ευρωπαϊκής Οικονομική Κοινότητα) αριθμός 337 του Συμβουλίου της 10-02-1975 Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο Νομό Θεσσαλονίκης. Λεπτομέρειες κατά την εφαρμογή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Αναπληρωτή εξωτερικών, εκδιδόμενη μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

3. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δύναται να αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την πραγματοποίηση μελετών, την επίβλεψη, δημοπράτηση και ανάθεση έργων κατασκευής διαφόρων συγκροτημάτων και κτιρίων για λογαριασμό του Δημοσίου και νομικών προσώπων του Δημοσίου που λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα, ως και να συνάπτει εργοληπτικές συμβάσεις με φορείς του δημόσιου τομέα άλλων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι των συμβάσεων αυτών θα καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού και του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990) προστίθεται τρίτο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον οποίο περιέρχεται η κυριότητα της Σχολικής Περιουσίας κατά την παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1894/1990, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992), δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του και αφού συνεκτιμήσει τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της περιοχής, την επάρκεια σχολικών κτιρίων κ.λ.π., να δωρίσει ολόκληρο το ακίνητο ή μέρος αυτού στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για την ανέγερση εργατικών κατοικιών, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.}

 

5. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1894/1990, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992), προστίθεται εδάφιο β που έχει ως εξής:

 

Στις περιπτώσεις που δωρίζονται οικόπεδα στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν βαρύνονται αυτά με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά μεταβιβάζονται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα και ελεύθερα παντός εν γένει βάρους.

 

6. Εντός έτους από της επισήμου γνώσεως εκ μέρους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας οποιασδήποτε αυθαίρετης κατάληψης ακινήτου αυτού επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των καταληψιών.

 

7. Το εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής διάρκειας του δανείου.}

 

8. Αναστέλλεται από 30-04-1994 και για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών η καταβολή των οφειλών προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως διάδοχο της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδος, οι οποίες προέρχονται από στεγαστική συνδρομή του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, σε κατοίκους σεισμόπληκτων περιοχών των Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας, Αχαΐας, Κοζάνης και Γρεβενών, εφόσον οι περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτες με πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι ως άνω οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας.

 

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως καθολική διάδοχο της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδος, το ποσό των τόκων υπερημερίας της περιόδου αναστολής, το οποίο αντιστοιχεί στις οφειλές από δάνεια του νόμου [Ν] 1641/1986 που έχουν καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδος.

 

Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής πραγματοποιείται με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου, οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,. Ο χρόνος έκδοσης του ομολογιακού δανείου, ο τρόπος καταβολής του, καθώς και οι λοιποί όροι καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990).

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης με δόσεις των οφειλών των οποίων αναστέλλεται η καταβολή από μικτά δάνεια του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1138/1972, του νόμου [Ν] 1641/1986, οι οφειλές από δάνεια του νόμου 1849/1989, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που έχουν καλυφθεί αποκλειστικά από κεφάλαια του Οργανισμού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.