Νόμος 2336/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Θέματα Οργανισμού Εργατικής Εστίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 εδάφιο α του άρθρου 20 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας έχει τριετή θητεία και απαρτίζεται από 12 μέλη ως εξής:}

 

2. Το εδάφιο β της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από την ίδια ημερομηνία οι επιχορηγήσεις του Οργανισμού Εργατικής Εστίας προς φορείς του δημόσιου τομέα υπολογίζονται σε ποσοστά επί των εσόδων από εισφορές του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ως εξής:}

 

3. Στο άρθρο 20 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Συνιστώνται στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας περιφερειακές επιτροπές με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

Στις Επιτροπές αυτές συμμετέχουν καθ' υπόδειξη των κοινωνικών εταίρων και εκπρόσωποι τους κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο αριθμός των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5). Οι κοινωνικοί εταίροι υποχρεούνται μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας εντός 15 ημερών από της λήψεως αυτής να υποδείξουν τα ονόματα των εκπροσώπων τους μετά των αναπληρωτών τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής ο Υπουργός ορίζει τους εκπροσώπους και τους αναπληρωτές των κοινωνικών εταίρων.

 

Σκοπός των περιφερειακών επιτροπών είναι η εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και στους υπόλοιπους, εκτός της Αττικής, νομούς της Χώρας.

 

Τα ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών, καθώς επίσης και τις δαπάνες λειτουργίας και τα έξοδα κίνησης των μελών αυτών καθορίζονται με κανονισμό, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας μετά πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

 

Η σύνθεση των περιφερειακών επιτροπών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.