Νόμος 2224/94 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Θέματα Οργανισμού Εργατικής Εστίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2091/1992 (ΦΕΚ 180/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας έχει τριετή θητεία και απαρτίζεται από 12 μέλη ως εξής:

 

α. Ένα πρόσωπο με ευρύτερη μόρφωση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, ως πρόεδρο.

 

β. Τρεις ανώτερους ή ανώτατους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, ως εκπροσώπους του Δημοσίου, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές από τον Υπουργό Εργασίας.

 

γ. Τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων, που προτείνονται, με ισάριθμους αναπληρωτές, από την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων.

 

δ. Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτών που προτείνονται με ισάριθμους αναπληρωτές, εκ των οποίων ένας από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, ένας από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και ένας από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.

 

ε. Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας οι οποίοι εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία μεταξύ όλων των εργαζομένων στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

 

Αν δεν προταθούν εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εργοδοτών μέσα σε 15 ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, ο Υπουργός συγκροτεί το διοικητικό συμβούλιο και ορίζονται σε αντικατάσταση των μη προταθέντων εκπροσώπων, πρόσωπα με εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής.

 

Καθήκοντα γραμματέως του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ασκεί υπάλληλος που προτείνεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον οποίο μπορεί να συνεπικουρεί κατάλληλο άτομο για τη μαγνητοφώνηση των πρακτικών.

 

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται νομικός σύμβουλος εκ των υπηρετούντων στον Οργανισμό.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995) και με το άρθρο 41 του νόμου 2224/1994.

 

2. Η επιλογή Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σε κοινή σύσκεψη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Κατά τη σύσκεψη αυτή, η οποία συγκαλείται με πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλεται προσπάθεια για την εξεύρεση προσώπου κοινής αποδοχής του Υπουργού και των εκπροσώπων για το αξίωμα του Προέδρου.

 

Αν η προσπάθεια αυτή αποτύχει, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτείνει προς τους εκπροσώπους των τριών μερών (Δημοσίου, Εργαζομένων και Εργοδοτών) τρεις υποψηφίους της επιλογής του από τους οποίους θα γίνει η εκλογή του Προέδρου.

 

Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με ομοφωνία και των εννέα εκπροσώπων των τριών μερών, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω ομοφωνία, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έναν εκ των τριών υποψηφίων που είχε προτείνει Οι δύο Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται ο ένας από την εργοδοτική πλευρά και ο άλλος από την εργατική πλευρά και εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σειρά των Αντιπροέδρων εναλλάσσεται στο ήμισυ της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η εκλογή του Αντιπροέδρου της εργοδοτικής πλευράς γίνεται μεταξύ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο από τρεις τριτοβάθμιες εργοδοτικές οργανώσεις (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου). Η εκλογή του Αντιπροέδρου της εργατικής πλευράς γίνεται μεταξύ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο από την ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος).

 

Η εκλογή του Αντιπροέδρου γίνεται την ίδια ημέρα και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω για την εκλογή του Προέδρου. Εάν δεν επιτευχθεί ομοφωνία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την προηγούμενη και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται από τους εκπροσώπους των τριών μερών με απόλυτη πλειοψηφία.

 

Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει τον έναν Αντιπρόεδρο εκ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων των εργοδοτών στο Διοικητικό Συμβούλιο, και τον άλλο Αντιπρόεδρο εκ των τριών προτεινόμενων εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζονται κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο ο πρώτος κατά σειρά ορισμού εκ των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο δεύτερος.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης ο ήδη εκλεγμένος Αντιπρόεδρος ορίζεται ως πρώτος Αντιπρόεδρος και παρατείνεται η θητεία του μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο δεύτερος Αντιπρόεδρος εκλέγεται ή ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Εστίας μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στους Αντιπροέδρους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας να ασκούν παράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των Αντιπροέδρων, οι οποίοι κατά τα ανωτέρω ασκούν αρμοδιότητες του Προέδρου.

 

Το ύψος της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 των τακτικών αποδοχών του Προέδρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται επτά (7) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε κάθε περίπτωση με πλειοψηφία τουλάχιστον έξι (6) μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Όταν από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η πλειοψηφία οκτώ (8) μελών.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, που ανασυγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, συνεχίζει να λειτουργεί για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι και την 31-12-1994, χωρίς μεταβολή των προσώπων προέδρου και αντιπροέδρων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998).

 

5. Στους σκοπούς του Οργανισμού Εργατικής Εστίας περιλαμβάνεται επίσης και η ενίσχυση της έρευνας, μελέτης και προαγωγής του δικαίου της εργασίας και της επιστήμης της κοινωνικής πολιτικής, ως και η ενίσχυση και ανάπτυξη σχέσεων και ανταλλαγών με συνδικαλιστικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς ή φορείς στο εσωτερικό και εξωτερικό, που έχουν συναφείς προς τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας σκοπούς. Η υλοποίηση των σκοπών αυτών επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998).

 

6. Από την 01-01-1998 οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις του Οργανισμού Εργατικής Εστίας προς όλους τους φορείς υπολογίζονται σε ποσοστά επί των εξ εισφορών εσόδων του οργανισμού και όχι επί των συνολικών εσόδων.

 

Από την ίδια ημερομηνία οι επιχορηγήσεις του Οργανισμού Εργατικής Εστίας προς φορείς του δημόσιου τομέα υπολογίζονται σε ποσοστά επί των εσόδων από εισφορές του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ως εξής:

 

α. Υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως ποσοστό 0,5%.

β. Υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων ποσοστό 10 έως 15%.

γ. Υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού της Εργατικής Εστίας ποσοστό 0,5 έως 1 %.

δ. Υπέρ του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας 2 έως 3%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995)

 

7. Η διάταξη του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 678/1977, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2150/1933, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δικαιούμενοι παροχών

 

Οι παροχές του Οργανισμού Εργατικής Εστίας χορηγούνται σε μισθωτούς και συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών αυτών, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού. Επίσης χορηγούνται σε τυφλούς και το συνοδό τους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον, στο προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και στο προσωπικό και τους συνταξιούχους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.}

 

8. Το ποσοστό 1% υπέρ του ελληνικού θεατρικού μουσείου, που ορίστηκε με το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 1545/1991 (ΦΕΚ 91/Α/1992), αυξάνεται σε 4% από 01-01-1994.

 

9. Συνιστώνται στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας περιφερειακές επιτροπές με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

Στις επιτροπές συμμετέχουν μετά από υπόδειξη των κοινωνικών εταίρων εκπρόσωποί τους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο αριθμός των μελών της περιφερειακής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε. Η θητεία των Περιφερειακών Επιτροπών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας λήγει στο τέλος κάθε δεύτερου ημερολογιακού έτους. Πριν από τη λήξη της θητείας των Επιτροπών, οι κοινωνικοί εταίροι υποχρεούνται εντός τριάντα ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, ο Υπουργός ορίζει τους εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους, κατά την κρίση του το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή η θητεία των περιφερειακών επιτροπών, με την προηγούμενη σύνθεσή τους.

 

Σκοπός των περιφερειακών επιτροπών είναι η εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και στους υπόλοιπους, εκτός της Αττικής, νομούς της Χώρας.

 

Τα ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών, καθώς επίσης και τις δαπάνες λειτουργίας και τα έξοδα κίνησης των μελών αυτών καθορίζονται με κανονισμό, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας μετά πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

 

Η σύνθεση των περιφερειακών επιτροπών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004).

 

10. Στο γραφείο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας συνιστώνται δύο θέσεις μετακλητών ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Η πρόσληψη στη θέση αυτή γίνεται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού. Ο ειδικός συνεργάτης αποχωρεί αυτοδίκαια και ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσώπου που τον προσέλαβε χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση από την αποχώρηση.

 

Οι θέσεις αυτές μπορεί να πληρωθούν και με απόσπαση από το Δημόσιο ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

Η αμοιβή των παραπάνω προσώπων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.