Νόμος 3227/04 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ρύθμιση θεμάτων Εργατικής Εστίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη του άρθρου 13 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 252/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 20 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Όποιος διαθέτει σε μη δικαιούχο, καθώς και όποιος χρησιμοποιεί, ενώ δεν είναι δικαιούχος, δελτία κοινωνικού τουρισμού και εισιτήρια εκδρομών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής βαρύτερης ποινής από άλλη διάταξη. Η με σκοπό κέρδους, διάθεση και χρήση δελτίων και εισιτηρίων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δώδεκα μηνών και χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ.

 

Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και όσοι διατηρούν τουριστική επιχείρηση και συμβάλλονται με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας για την παροχή υπηρεσιών με δελτία κοινωνικού τουρισμού, εφόσον παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσωπα άλλα από τα αναγραφόμενα στα σχετικά δελτία κοινωνικού τουρισμού.

 

2. Όποιος διαθέτει σε μη δικαιούχο, καθώς και όποιος χρησιμοποιεί ενώ δεν είναι δικαιούχος δελτία θεάματος, εισιτήρια κινηματογράφων και άλλων πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και δελτία αγοράς βιβλίων, τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων ευρώ, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής βαρύτερης ποινής από άλλη διάταξη νόμου.

 

Η με σκοπό κέρδους, διάθεση και χρήση δελτίων θεάματος, εισιτηρίων κινηματογράφων και άλλων πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και δελτίων αγοράς βιβλίων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ.}

 

2. Το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στις επιτροπές συμμετέχουν μετά από υπόδειξη των κοινωνικών εταίρων εκπρόσωποί τους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο αριθμός των μελών της περιφερειακής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε. Η θητεία των Περιφερειακών Επιτροπών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας λήγει στο τέλος κάθε δεύτερου ημερολογιακού έτους. Πριν από τη λήξη της θητείας των Επιτροπών, οι κοινωνικοί εταίροι υποχρεούνται εντός τριάντα ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, ο Υπουργός ορίζει τους εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους, κατά την κρίση του το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Στην περίπτωση που παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή η θητεία των περιφερειακών επιτροπών, με την προηγούμενη σύνθεσή τους.}

 

3. Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αναλαμβάνει τις δαπάνες χρηματοδότησης των εξής τριτοβάθμιων οργανώσεων που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό του Συμβούλιο, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, για τη μελέτη και εκτέλεση ιδιαίτερης σημασίας κτιριακών έργων σε ακίνητα ιδιοκτησίας τους ή σε ακίνητα των οποίων έχει παραχωρηθεί στις ανωτέρω οργανώσεις η χρήση πέραν των εβδομήντα ετών, για την ολική ή μερική αγορά κτιρίων πρώτης εγκατάστασης, που συνδέονται άμεσα με τη στέγαση των υπηρεσιών τους και την άσκηση του έργου τους, καθώς και για τη συντήρηση και τον απαραίτητο εξοπλισμό των κτιρίων αυτών.

 

Στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο του έργου ή της αγοράς, η πλήρης αιτιολόγηση της σημασίας του έργου για τη λειτουργία των οργανώσεων, η συνολική δαπάνη όπως προκύπτει από προσφορά μελέτη κόστους κατασκευής ή συντήρησης που υποχρεούνται να διενεργήσουν οι οργανώσεις και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της χρηματοδότησης.

 

Με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, να αναλαμβάνει τις δαπάνες χρηματοδότησης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 προστέθηκε με το άρθρο 66 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι προγραμματικές συμβάσεις προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης, το περιεχόμενο αυτής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης και τις ρήτρες σε βάρος των συμβαλλομένων που παραβαίνουν τους όρους. Οι συμβάσεις υποβάλλονται πριν την υπογραφή τους για έγκριση στις διοικήσεις των φορέων που συμβάλλονται.

 

Με τις συμβάσεις προβλέπεται παγίως ποσοστό δέκα τοις εκατό επί του μεικτού ποσού εξόδων σε βάρος του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων υπέρ του αντισυμβαλλομένου. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από παντός είδους φόρο ή κράτηση υπέρ Δημοσίου ή άλλου φορέα.}

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης στο Δημόσιο, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ή χωρίς αντάλλαγμα, εν όλω ή εν μέρει, κτιρίων ιδιοκτησίας του Οργανισμού, που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού, για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται η διάρκεια και ο σκοπός της παραχώρησης, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης. Για την παραχώρηση καταρτίζεται σύμβαση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.