Νόμος 3227/04 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Θέματα Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της ανώνυμης εταιρίας Ολυμπιακό Χωριό 2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προβλεπόμενες στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 249/1989 (ΦΕΚ 117/Α/1989) και (ΦΕΚ 155/Α/1989) οργανικές θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων - Στενογράφων που είναι κενές κατά τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρονται στον Κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού. Για την αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, μπορεί να συνιστώνται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή ιδιωτών επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, υπαλλήλων των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπαλλήλων των αρμόδιων Διευθύνσεων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ως και δικηγόρων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με σχέση έμμισθης εντολής, για τη μελέτη θεμάτων αρμοδιότητας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Με κοινή απόφαση καθορίζονται τα της συγκρότησης και λειτουργίας των ομάδων εργασίας, το έργο τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα των ομάδων εργασίας.

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο και έξι μέλη. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ένα μέλος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της Εταιρείας και να μην συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συγγένειας μέχρι τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, με πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με αυτή. Οι αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με τις οποίες ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γνωστοποιούνται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

Όπου στις διατάξεις του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) αναφέρεται Διευθύνων Σύμβουλος, στο εξής νοείται Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος.

 

4. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 4)α ως εξής:

 

{4.α. Στους σκοπούς της Εταιρείας ανήκει επίσης η τεχνολογική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού του πρότυπου οικισμού του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με την ονομασία ΗΛIΑΚΟ ΧΩΡIΟ Πεύκης Αττικής, η επιδίωξη ένταξης του ανωτέρω έργου σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εν γένει τεχνική, οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.