Νόμος 3227/04 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις οφειλών προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στους οποίους έχει χορηγηθεί δάνειο από το Ειδικό Στεγαστικό Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο (ΕΣΑΚ), από 01-01-1997 έως τη δημοσίευση του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999), μπορούν να εξοφλούν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου τους, με έκπτωση σαράντα τοις εκατό, μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2736/1999.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας επιτρέπεται η ρύθμιση του τρόπου εξόφλησης του ληξιπρόθεσμου τιμήματος που προέρχεται από παραχωρηθείσα κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα με οριστικό παραχωρητήριο ή του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου από δάνεια που χορηγήθηκαν ή χορηγούνται αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση ή επισκευή κατοικίας, εφόσον έχουν εξοφληθεί οι τόκοι υπερημερίας που αντιστοιχούν στις οφειλές που ρυθμίζονται

 

3. Η ανατρεπτική προθεσμία των έξι μηνών, που ορίσθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2736/1999 και παρατάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000), παρατείνεται από την ημέρα της λήξης της και λήγει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

4. Η ανατρεπτική προθεσμία του ενός έτους, που ορίσθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 2736/1999 και παρατάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου 2874/2000, παρατείνεται από την ημέρα της λήξης της και λήγει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

5. Η προθεσμία των δύο ετών που ορίσθηκε με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2736/1999 παρατείνεται από την ημέρα της λήξης της και λήγει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

6. Οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κατέβαλαν τα οφειλόμενα ποσά μετά τη λήξη των προθεσμιών που είχαν ορισθεί από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 20 του νόμου 2874/2000 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2736/1999 δεν υπάγονται στις περί εκπτώσεων διατάξεις και δεν δικαιούνται να αναζητήσουν τα καταβληθέντα ποσά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.